Syksyn Karelialla järjes­tet­tä­vän Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tu­man aikataulu on julkaistu

Maalis­kuussa 2022 järjes­tet­tiin edellinen Work Smart ‑tapahtuma Karelian Tikka­rin­teen ja Wärtsilä-kampuk­sella. Tapahtuma keräsi kahdelle kampuk­selle runsaasti yrityksiä ja harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista kiinnos­tu­neita opiske­li­joita.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun syksyn Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma tullaan toteut­ta­maan kaksi­päi­väi­senä marras­kuun alussa. Tulevai­suu­den osaajat odottavat teidän tapaa­mis­tanne kampuk­sil­lamme. Tule esitte­le­mään yritys­täsi tai organi­saa­tio­tasi ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä. Tapahtuma järjes­te­tään kampuk­sien aulassa, jossa jokai­sella yrityk­sellä on oma esitte­ly­pöytä.

Keski­viik­kona 2.11. kampuk­silla seuraavat alat:

klo 12–14 Tikka­rin­teen kampuk­sella: Sosio­no­mit ja media-ala

klo 12–14 Wärtsi­lässä: tekniikan alat (kone‑, rakennus‑, talo‑, energia- ja ympäris­tö­tek­niikka, metsä­ta­lous sekä Industrial Manage­ment)

Torstaina 3.11. rekry­ta­pah­tuma jatkuu seuraa­villa aloilla:

klo 12–14  Wärtsi­lässä: liike­ta­lous, matkailu ja Inter­na­tio­nal Business. Lisäksi tieto­jen­kä­sit­te­lyn opiske­li­jat (Teamsissä)

Uutena pikarek­ry­haas­tat­te­lut

Osaajia-hankkeen kautta yritysten on mahdol­lista osallis­tua tapah­tu­massa toteu­tet­ta­viin pikarek­ry­haas­tat­te­lui­hin haastat­te­li­joina. Opiske­li­joille jaetaan etukäteen tietoa harjoit­te­lu­pai­koista ja he valmis­tau­tu­vat haastat­te­lu­ta­pah­tu­maan.

Pöytä­va­rauk­sien osalta laitamme lisätie­toa alkusyk­systä.

Kiinnos­tu­nut osallis­tu­maan tapah­tu­maan?
Kartoi­tamme tapah­tu­masta ja pikarek­ry­haas­tat­te­lu­to­teu­tuk­sesta kiinnos­tu­neita.
Ilmoit­taudu mukaan tästä!