Koli Activella tarjolla monipuo­li­sia ravintola- ja matkai­lua­lan harjoit­te­lu­paik­koja

Koli Active Oy ja Koli Companies Oy tarjoavat matkai­li­joille monipuo­li­sia palve­luita, mm. ravintola- ja majoi­tus­pal­ve­luita, erilaisia aktivi­teet­teja, varus­te­vuo­krausta ja opaspal­ve­luita sekä omassa pienpa­ni­mossa tuotet­tuja juomia.

Meillä on kaksi matkai­lua­lan yritystä: Koli Active Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, aktivi­tee­tit, varus­te­vuo­kraus, opaspal­ve­lut ja erikois­ma­joi­tuk­set sekä Koli Companies Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, majoitus, panimo­toi­minta sekä kulje­tus­pal­ve­lut.

Voit tutustua meihin ja kaikkiin palve­lui­himme verkko­si­vuil­lamme: https://koliactive.com/

Etsimme nyt opiske­li­joita harjoit­te­lui­hin eri liike­toi­min­toi­himme

Harjoit­te­lu­paik­koja on tarjolla ravintola- ja majoi­tus­toi­min­noissa, ohjel­ma­pal­ve­luissa sekä markki­noin­nin ja myynnin puolella. Myös esimies­har­joit­telu on meillä mahdol­lista. Harjoit­te­lu­pai­kat muotoil­laan tarpeen ja harjoit­te­li­jan kiinnos­tuk­sen mukaan. Työteh­tä­viä pystytään myös yhdis­te­le­mään jousta­vasti. Myös opinnäy­te­työn mahdol­li­suus on resto­no­mio­pis­ke­li­jalle.

Aktii­vi­sinta toimin­tamme on kesäse­son­gilla toukokuu-syyskuussa sekä talvella joulukuu-tammi­kuussa. Vilkkaim­paan aikaan saat harjoit­te­lusta eniten irti.

Tarvit­taessa majoitus järjestyy Kolilla yhtei­sa­sun­noissa. Palkkaus riippuu osaamis­ta­sos­tasi ja työteh­tä­vistä.

Ota yhteyttä, niin keskus­tel­laan lisää: puh. 0400 857 557, [email protected]