Tag: uratapahtuma

  • Syksyn Karelialla järjes­tet­tä­vän Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tu­man aikataulu on julkaistu

    Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun syksyn Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma tullaan toteut­ta­maan kaksi­päi­väi­senä marras­kuun alussa. Tulevai­suu­den osaajat odottavat teidän tapaa­mis­tanne kampuk­sil­lamme. Tule esitte­le­mään yritys­täsi tai organi­saa­tio­tasi ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä. Tapahtuma järjes­te­tään kampuk­sien aulassa, jossa jokai­sella yrityk­sellä on oma esitte­ly­pöytä. Keski­viik­kona 2.11. kampuk­silla seuraavat alat: klo 12–14 Tikka­rin­teen kampuk­sella: Sosio­no­mit ja media-ala…