Tag: työssäoppiminen

 • JA Kone Oy etsii liike­ta­lou­den ja autoalan opiske­li­joita työelä­mässä oppimaan

  JA Kone Oy on ajoneuvo- ja pienko­ne­kor­jauk­seen erikois­tu­nut lieksa­lai­nen yritys. Meiltä löytyy myös varao­sa­myy­mälä ja pesupal­ve­lut. Olemme osa kotimaista Autoasi-ketjua. Tarjoamme työssä­op­pi­mis­jak­soja autoalan ja liike­ta­lou­den opiske­li­joille. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä, mm: • mootto­ria­jo­neu­vo­jen korjausta • varao­sa­myyn­tiä • varas­ton­hal­lin­taa • myymälän ylläpitoa Voit tulla meille työssä­op­pi­maan jousta­vasti koska vain. Ota yhteyttä: Amal [email protected]. 040 4875…

 • Hounimaa Oy etsii talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin

  Hounimaa Oy tekee pääasiassa erilaisia purku­töitä ja on erikois­tu­nut asbes­ti­pur­kuun. Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Karjala, toimi­ti­lamme sijaitsee Joensuussa ja toimi­pis­teemme Lieksassa. Etsimme nyt talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. erilaiset purkutyöt työmailla tai yksityis­asiak­kai­den kiinteis­töissä asbes­ti­työt, esim. suojauk­sien teko, asbestin poisto (esim. lattian hionta, putkien kuori­mi­nen) ilmanäyt­tei­den otto asbes­ti­koh­teista työlait­tei­den pakkaus ja…

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…

 • Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

  Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa. Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen. Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen…

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…