Hounimaa Oy etsii talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin

Hounimaa Oy on asbes­ti­pur­kuun erikois­tu­nut yritys.

Hounimaa Oy tekee pääasiassa erilaisia purku­töitä ja on erikois­tu­nut asbes­ti­pur­kuun. Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Karjala, toimi­ti­lamme sijaitsee Joensuussa ja toimi­pis­teemme Lieksassa.

Etsimme nyt talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin

Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm.

  • erilaiset purkutyöt työmailla tai yksityis­asiak­kai­den kiinteis­töissä
  • asbes­ti­työt, esim. suojauk­sien teko, asbestin poisto (esim. lattian hionta, putkien kuori­mi­nen)
  • ilmanäyt­tei­den otto asbes­ti­koh­teista
  • työlait­tei­den pakkaus ja kuljetus
  • laite­huolto ja ‑pesu puhdis­tus­ti­lassa sekä jätteen­kul­je­tus tai siinä avusta­mi­nen
  • mahdol­li­sesti asbes­ti­kar­toi­tuk­sissa avusta­mi­nen

Myös henki­lö­koh­tais­ten työvä­li­nei­den ja vaate­tuk­sen huolto kuuluu työteh­tä­viin, samoin mahdol­li­sesti jotkin muut kotoa käsin tehtävät työt (kuten työkoh­tei­siin ja kartoi­tus­ra­port­tei­hin sekä työtur­val­li­suus­asioi­hin tutus­tu­mi­nen).

Aiempaa työko­ke­musta alalta ei vaadita: edelly­tämme sinulta ainoas­taan hyväk­sy­tysti suori­te­tun asbes­ti­kurs­sin. Ajatuk­se­namme on, että opit työtä tehdessä, ja osaamisen myötä työteh­tä­väsi monipuo­lis­tu­vat.

Harjoit­te­lusi voi alkaa esimer­kiksi jo loppu­vuo­desta tai vuoden 2023 puolella. Voit suorittaa meillä useamman TEO-jakson tai pidemmän yhtäjak­soi­sen oppimis­ko­ko­nai­suu­den. Työkoh­tei­siin kulke­mi­seen tarvitaan autoa: voit kulkea joko omalla tai yrityksen autolla. Tarjoamme sinulle ruokailut harjoit­te­lun aikana sekä työvaa­te­tuk­sen. Myös työpäi­vien pituus voidaan sopia jousta­vasti.

Tutustu meihin: www.hounimaa.fi

Ota yhteyttä: Jeremias Houni, [email protected] tai puh. 041 715 8405