Riverian auto‑, maanra­ken­nus- ja logis­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

Ennen konehal­li­kier­rosta Riikka Haapa­lai­nen esitteli opiske­li­joille Arskan Koneen liike­toi­min­taa. Kuva: Tarja Ruuska

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.  

Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. 

Perillä meidät oli vastaa­not­ta­massa kahvien kanssa perhey­ri­tyk­sessä toisessa polvessa työsken­te­levä Riikka Haapa­lai­nen. Hän kertoi laajasti yrityksen toimin­nasta ja esitteli opiske­li­ja­po­ru­kalle lukuisia konehal­leja.

Riverian autoalan raskaan­ka­lus­ton korjausa­lan ammatil­li­nen ohjaaja Pasi Hiltunen tutus­tu­massa asiak­kaalle toteu­tet­tuun tilaus­työ­hön. Kuva: Tarja Ruuska

Meillä tehdään mm. henki­lö­au­to­jen ja kevyt­ka­lus­ton huolto- ja korjaus­töitä, kolari­kor­jausta ja raskaan­ka­lus­ton huolto‑, päälli­ra­kenne- ja muutos­töitä, Riikka kertoo.

Maanra­ken­nus­puoli on iso työllis­täjä: meillä on 15 työnte­ki­jää maansiir­to­puo­lella. Kuorma-autoja on 10 ja kaivin­ko­neita 15. Merkit vaihtelee, työpäivän aikana voi joutua ajamaan monia erilaisia koneita, Riikka toteaa.

Maansiir­to­hom­mia tehdään perus­toi­min­taa laajem­malla alueella:

Pääasiassa maanra­ken­nus keskittyy Ilomant­sin lähia­lu­eelle ja Pohjois-Karjalaan. Sähkö­kaa­pe­loin­tia tehdään myös Pohjois-Karjalan ulkopuo­lella. Myös keikka­luon­tei­sia hommia voi olla maakunnan ulkopuo­lella.

Pitkän linjan kokemus harjoit­te­li­joista

Harjoit­te­li­joita on ollut ammat­ti­kou­lun puolelta paljon. Lisäksi myös yläkou­lu­lai­sia on tullut TET-viikolle.  Kolmasosa meidän nykyi­sistä työnte­ki­jöis­tämme on tullut taloon harjoit­te­lu­jen ja työelä­mässä oppimis­ten kautta, Riikka kertoo.

Harjoit­te­li­joi­den lisäksi myös työvoiman saatavuus vaihtelee, Ilomantsi kun on melko syrjässä. Tänne kauempaa töihin tulevat ovat olleet lähinnä Ilomant­siin muutta­neita paluu­muut­ta­jia, joilla on jo valmiiksi jotain kytköksiä paikka­kun­nalle.

Onko sota vaikut­ta­nut liike­toi­min­taan?

Muutoin ei, mutta tavaran­saanti on nyt hankalaa, ja se aiheuttaa ongelmia. Tavaran­toi­mi­tuk­siin sota vaikuttaa hiukan, mutta suurin ongelma on tavaran­saanti. On kuitenkin onni, että olemme saaneet pyöri­tet­tyä toimintaa normaa­lilla tasolla; meidän ei ole tarvinnut irtisanoa ketään korona-aikana­kaan.

Lopuksi Riikka toivottaa maanra­ken­nus- ja autoalan opiske­li­jat lämpi­mästi terve­tul­leiksi Arskan Koneelle työelä­mässä oppimaan.

Moni opiske­li­joista kertoo reissun päätteeksi tehdyssä palau­te­ky­se­lyssä, että menisi mielel­lään Arskan Koneelle harjoit­te­luun. Etäisyys kuitenkin on ongelma. Lisäkan­nus­ti­mena tässä toimii Otsakor­ven Säätiön myöntämä apuraha, jota opiske­lija voi hakea Ilomant­siin sijoit­tu­valle palkat­to­malle työssä­op­pi­mis­jak­solle asumis- ja liikku­mis­ku­lu­jen katta­mi­seen.

Ennen lounasta ja seuraavaa kohdetta poikke­simme Karhu­fes­ti­vaa­lien eli elokuisen mootto­ri­sa­ha­veis­ton MM-kilpailun teoksia esitte­le­vässä Karhu­met­sässä. Lounaalla kävimme pitsalla Ravintola Mendi­nissä.

”Jousta­vuus on valttia, joskus joutuu venymään”

Toinen kohteemme sijaitsee Ilomant­sin toisella puolella, Hauki­vaa­rassa. Siellä meitä odottaa Fixus-ketjun korjaamo Maren Korjaus ja Kuljetus. Mauri Tossa­vai­sen yhden miehen yritys on nimensä mukai­sesti keskit­ty­nyt ajoneu­vo­jen korjaa­mi­seen sekä hinaus- ja kulje­tus­pal­ve­lui­hin.

Maren pihassa ajoneuvo poikineen odottaa vuoroaan. Kuva: Jenni Kettunen

Nykyisin korjaamo on yhden miehen yritys, mutta vilkkaim­pina aikoina meillä oli ajossa 3 kuorma-autoa, kaksi kaivin­ko­netta ja 3 miestä töissä, Mare kertoo.

Vaikka korjaamon sijainti onkin syrjäinen, hyvällä työllä ja jousta­vuu­della pärjää:

10 vuotta olen tehnyt tätä korjaa­mo­hom­maa. Vaikka ollaan syrjässä, niin paljon saa tehdä kuin vain jaksaa.

Päivät venyvät­kin yhden miehen firmassa pitkiksi.

Nyt kun olen yksinään tässä, kuorma-autoa ajan yhdessä vuorossa, korjausta teen toisessa, Mare veistelee. Ajoja yhdis­tel­mällä kuitenkin saa ajan riittä­mään kaikkeen.

Kyselyi­hin liike­toi­min­nan laaje­ne­mi­sesta Mare vastaa: ”voisin kuvitella, että muutama mies olisi vielä töissä, mutta hirveään rumbaan en enää lähde”.

Maren (keskellä) yritys­ta­ri­naa kuunte­li­vat opiske­li­joi­den ohella Riverian projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska sekä ammatil­li­nen ohjaaja Pasi Hiltunen. Kuva: Jenni Kettunen

Nyt kun Pampalon kulta­kai­vos avattiin uudelleen, se työllis­tää paljon, siellä tehdään huoltoja henki­lö­au­toi­hin. Kulje­tus­puo­lella tilanne on haastava: kulje­tuk­sista kyllä tehdään tarjouk­sia, mutta niitä ei voi voittaa, hintoja poljetaan armotta, yrittäjä kertoo alan tämän­het­ki­sestä tilan­teesta.

Mare korostaa, että tärkeintä kaikissa hommissa on jousta­vuus. Esimerk­kinä hän kertoo tapauksen, jossa asiak­kaalta oli eräs kemikaali loppu. Sodan­ky­län keikkahan siitä tuli.

Alalle opiske­le­ville opiske­li­joille Mare antaa vinkin:

Mielen­kiin­toa on oltava, väkisin ei voi lähteä alalle. Jousta­vuus on valttia, joskus joutuu venymään.

Maresta hehkuu kiinnos­tus alaa kohtaan. Hän kertoo ajaneensa vuodesta 1995 kaiken­lai­sia ajoneu­voja. Silti työpaikan saaminen aikanaan oli hankalaa:

Kokemusta työelä­mästä on saatava, itsekään en armeijan jälkeen meinannut päästä minnekään ilman kokemusta.

Yrity­se­sit­te­lyn jälkeen keskus­telu autoi­lusta ja ralli­veh­keistä kirposi opiske­li­joi­den kanssa. Työn ohella yrittäjä harrastaa autoja myös vapaa-ajalla: hän ajaa harras­tuk­sena offroadia. Venäjällä oli pitkiä safareita ennen koronaa. Niitä yrittäjä muistelee lämmöllä.

Palau­te­ky­se­lyssä opiske­li­jat pitivät myös Maren Korjaus ja Kulje­tusta kiinnos­ta­vana työelä­mässä oppimisen paikkana ja mieleen jäivät erityi­sesti Maren mielen­kiin­toi­set tarinat työelä­mästä.

Kiitos Riikalle ja Maurille lämpi­mästä vastaa­no­tosta ja mielen­kiin­toi­sista yrity­se­sit­te­lyistä!

Teksti:

Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Kuvat: Tarja Ruuska ja Jenni Kettunen