Tag: yritysyhteistyö

  • Riverian auto‑, maanra­ken­nus- ja logis­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

    Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.   Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää.  Perillä…

  • Vuoden 2021 teemana yrity­syh­teis­työ

    Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uusim­massa tiedo­tus­leh­dessä on teemana yrity­syh­teis­työ. Oppilai­tos­ten ja yritysten välistä yhteis­työtä tehdään monin eri keinoin, ja lehdessä sitä käsitel­lään monesta eri näkökul­masta. Yksi esimerkki yhteis­työstä on Karelian yritysten kanssa toteut­ta­mat hankkeet. Tiedo­tus­leh­dessä on esitte­lyssä myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Lue mistä kaikki lähti liikkeelle, mitä hankkeessa tavoi­tel­laan ja mitkä ovat hankkeen innoit­ta­jan, Ilomant­sin Yrittä­jien…