Tag: ammattikorkeakoulu

  • Vuoden 2021 teemana yrity­syh­teis­työ

    Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uusim­massa tiedo­tus­leh­dessä on teemana yrity­syh­teis­työ. Oppilai­tos­ten ja yritysten välistä yhteis­työtä tehdään monin eri keinoin, ja lehdessä sitä käsitel­lään monesta eri näkökul­masta. Yksi esimerkki yhteis­työstä on Karelian yritysten kanssa toteut­ta­mat hankkeet. Tiedo­tus­leh­dessä on esitte­lyssä myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Lue mistä kaikki lähti liikkeelle, mitä hankkeessa tavoi­tel­laan ja mitkä ovat hankkeen innoit­ta­jan, Ilomant­sin Yrittä­jien…