Kehit­tä­mis­teh­tä­viä matkailu- tai media-alan opiske­li­jalle

KoiHu Adven­tu­res on Ilomant­sin Huhuk­sessa toimiva ohjelmapalvelu‑, matkailu- ja majoi­tus­yri­tys. Yritystä luotsaa­vat yhdessä sisaruk­set Päivi, Pirkko ja Petri Lehtinen. Järjes­tämme erilaisia ohjel­ma­pal­ve­luita, mm. melon­ta­ret­kiä ja turve­hoi­toja sekä tarjoamme mökki­ma­joi­tusta ja tilauk­sesta pieni­muo­toista ruoka­pal­ve­lua.

KoiHun toiminta-ajatuk­sena on luoda asiak­kaalle mahdol­li­sim­man kiireetön elämys, jossa saa rauhassa opetella ja nauttia. Retket räätä­löi­dään aina asiakkaan osaamisen mukaan ja pyritään takaamaan asiak­kaalle oma rauha luonnon keskellä.

Talvi­kau­della kun emme vesille pääse, meillä on tarjolla erilaisia kehit­tä­mis­teh­tä­viä matkailu- tai media-alan opiske­li­jalle:

  1. Turval­li­suus­suun­ni­tel­mien ja riskia­na­lyy­sien laati­mi­nen melon­ta­ret­kistä keväällä ennen kautta. Tehtävään sisältyy ohjat­tu­jen reittien tarkistus ja turval­li­suus­kar­toi­tus melomalla.
  2. Opinnäy­te­työ, jossa kehität uusia retkiä, ohjelma- ja luonto­pal­ve­luita tai tapah­tu­mia. Suunnit­te­luun sisältyy reittien ja palve­lui­den tuote­tes­taus, markki­nointi ja turval­li­suus­suun­ni­tel­man laati­mi­nen.
  3. Yrityksen oman kehitys­idean jatka­mi­nen: tuote­ke­hi­tys­pro­jek­tina rengas­rei­tin suunnit­telu, johon on yhdis­tetty melonta, pyöräily ja patikointi sekä mahdol­li­set majoi­tus­pal­ve­lut.

Jos haluat osallis­tua melon­ta­ret­kien suunnit­te­luun toivomme, että sinulla on jo perus­tie­dot ja ‑taidot melon­nasta.

Tule kokemaan elämäsi seikkailu Koitajoen kuohuissa!

Ota yhteyttä, niin keskus­tel­laan lisää:
Päivi Lehtinen puh. 040 500 2084
Pirkko Lehtinen puh. 040 718 4708 
[email protected]