Monipuo­li­nen harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle kesäse­son­kiin 2023

Möhkön Manta tarjoaa savotta-ajan tunnelmaa.

Olemme yrittä­jä­pa­ris­kunta Tuija Laurosen ja Jorma Mustosen luotsaama monia­lai­nen matkai­lua­lan yritys Möhkössä. Kesäse­son­gin aikaan apunamme häärii lisäksi 3–4 kausi­työn­te­ki­jää.

Meillä on useita eri toimia­loja: Savot­ta­kah­vila Möhkön Manta toimii kesäkah­vi­lana Möhkön ruukin alueella. Mantan Majatalo tarjoaa huoneis­to­ma­joi­tusta sekä juhla- ja kokous­pal­ve­luita. Mantan Luonto­pal­ve­lut toteuttaa erilaisia retkiä ja luonto-ohjel­ma­pal­ve­luita. Mantan Majatalo ja Mantan Luonto­pal­ve­lut toimivat ympäri vuoden. Luonto­pal­ve­luissa olemme erikois­tu­neet työsken­te­le­mään erityis­ryh­mien kanssa. Vahvuu­te­namme ovat asiakas­läh­töi­nen palve­lua­senne, jousta­vuus sekä aito ihmisten kohtaa­mi­nen.

Monipuo­lis­ten palve­lui­demme ansiosta voimme tarjota sinulle monipuo­li­sen ja vaihte­le­van työnkuvan. Pienessä yrityk­sessä kaikki tekevät kaikkea, joten toivomme että pystyt liikku­maan eri työteh­tä­vissä sujuvasti yli toimia­la­ra­jo­jen. Tarjolla on työteh­tä­viä niin kahvila- ja ravin­to­la­pal­ve­lui­den, majoi­tus­pal­ve­lui­den kuin ohjel­ma­pal­ve­lui­den parissa. Lisäksi työteh­tä­viä on kiinteistö- ja ympäris­tö­huol­lon puolella, koska meillä on useampia toimi­pis­teitä ja ‑paikkoja.

Kahvila- ja ravin­to­la­työssä tehtä­viisi kuuluvat tuotannon tehtävät, asiakas­pal­velu, puhtaa­na­pito ja mm. sosiaa­li­sen median kautta tapahtuva markki­nointi. Sama pätee myös majoitus- ja ohjel­ma­pal­ve­lui­hin. Ammat­tio­saa­mi­nen ei ole välttä­mä­töntä, koska työteh­tä­viin ohjataan ja koulu­te­taan.

Hygie­nia­passi on pätevyyk­sistä tärkein ja välttä­mä­tön. Harjoit­telu edellyt­tää oman auton tai muun kulku­neu­von käyttö­mah­dol­li­suutta, koska Möhköön ei ole julkista liiken­nettä.

Voit olla niin Riverian kuin Karelian matkai­lua­lan opiske­lija. Jos sinulta löytyy kiinnos­tusta alaan ja yrityk­seemme, harjoit­te­lun lisäksi voit tehdä meille myös opinnäy­te­työn, esimer­kiksi markki­na­tut­ki­muk­sen tai ‑selvi­tyk­sen.

Mantan Luonto­pal­ve­lut tarjoaa kesäkau­della jokive­ne­vuo­roja takuu­läh­döllä ja tilauk­sesta.

Paras ajanjakso harjoit­te­luille on kesäkau­della touko-syyskuussa, jolloin matkai­lu­kausi on vilkkaim­mil­laan. Harjoit­telu on palkaton, mutta harjoit­te­lun jälkeen sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen kesätyö­hön.

Ota yhteyttä: Tuija Lauronen, puh. 040 8616 373, [email protected]