Opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suus matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle

Taiste­li­jan Talo itära­jalla Ilomant­sin Hattu­vaa­rassa tarjoaa majoitus‑, ravitsemis‑, ravintola- ja ohjel­ma­pal­ve­luita kesäai­kaan päivit­täin ja talvi­kau­della sopimuk­sen mukaan. Talo sijaitsee 150 km pituisen sotahis­to­riasta kertovan rengas­rei­tin Ilomant­sin Sotatien varrella. Voit tutustua tarkemmin meihin ja palve­lui­himme osoit­teessa taistelijantalo.fi

Vilkkaan kesäkau­den jälkeen suuntaamme katseet yrityksen kehit­tä­mi­seen sekä seuraa­vaan matkai­lu­kau­teen.

Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa avuksemme kehit­tä­mis­teh­tä­viin

Opinnäy­te­työ voi painottua kiinnos­tuk­ses­tasi riippuen esimer­kiksi palve­lui­den tuotteis­tuk­seen ja markki­noin­tiin. Sukupol­ven­vaih­dok­sen myötä myös yrity­sil­meen uudis­ta­mi­nen ja palve­lui­den tarinal­lis­ta­mi­nen ovat ajankoh­tai­sia.

Ota yhteyttä niin keskus­tel­laan lisää: yrittäjä Lassi Purus­kai­nen puh. 0408380269, [email protected]


Lisäksi etsimme 1–2 resto­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun kesän matkai­luse­son­kiin monipuo­li­siin tehtäviin

Paras aika harjoit­te­lulle on kesä-elokuu, mutta myös muusta voidaan sopia. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi Taiste­li­jan Talolla lukeu­tu­vat asiakas­pal­velu, kassa­työs­ken­tely ja kahvila- ja ravin­to­la­pal­ve­lut. Majoi­tus­puo­lella majoi­tus­koh­teissa tehtäviin kuuluu mm. siivous, pyykki­huolto ja huoneiden valmis­telu.

Kiinnos­tuk­sesi mukaan tehtäviin voivat kuulua myös opastuk­set. Taiste­li­jan Talolla on Ilomant­sin sotahis­to­riasta kertova av-esitys, menetet­tyä Karjalaa esitte­levä Muistojen Karjala ‑kartta­näyt­tely, Lauri Törni -näyttely, Suomen Nainen ja Lotta Svärd ‑näyttely, sekä Suomen toiseksi kattavin tykki­ko­koelma. Työaikasi sijoittuu arkisin Taiste­li­jan Talon aukio­loai­ko­jen mukaan klo 10–18 välille.

Riippuen opinto­jesi vaiheesta, harjoit­te­lusi voi painottua myös tuotteis­tuk­seen ja markki­noin­tiin.

Toivomme, että sinulla on hygie­nia­passi ja ainakin EA1 suori­tet­tuna. Englannin kielen taito on kesällä välttä­mät­tö­myys, ja saksan kielen taito iso etu, koska meillä käy paljon saksa­lais­tu­ris­teja. Riippuen opinto­jesi vaiheesta, harjoit­te­lusi voi painottua myös tuotteis­tuk­seen ja markki­noin­tiin.  Meillä pääsetkin vaikut­ta­maan konkreet­ti­sesti yrityksen toimin­ta­ta­poi­hin ja ‑malleihin ja tutus­tu­maan käytän­nössä siihen, miten yritystä pyöri­te­tään.

Meillä pääset vaikut­ta­maan konkreet­ti­sesti yrityksen toimin­ta­ta­poi­hin ja ‑malleihin ja tutus­tu­maan käytän­nössä siihen, miten yritystä pyöri­te­tään.

Halutes­sasi voit majoittua harjoit­te­lun ajan Hattu­vaa­rassa. Jos kuljet kauempaa, oma auto on välttä­mä­tön, sillä julkista liiken­nettä Hattu­vaa­raan asti ei ole. Harjoit­te­lu­jakso on palkaton, mutta voit hakea omasta oppilai­tok­ses­tasi (Riverian tai Karelian opiske­lija) asumis- ja kulke­mis­kus­tan­nuk­siin Otsakor­ven Säätiön apurahaa 120 euroa viikossa.

Hattu­vaa­ran lähis­töllä on runsaasti retkei­ly­reit­tejä ja Patvin­suon kansal­lis­puisto sekä lähellä Virma­jär­vellä olevassa saaressa sijaitsee Suomen ja koko manner-EU:n itäisin piste, joka on kesäai­kaan suosittu matkai­lu­kohde. Täällä on oma rauha ja puhdas luonto ja vahva karja­lai­nen kulttuuri. Harjoit­te­li­jana pääset tutus­tu­maan pienen kylän elämään ja aitoihin ihmisiin.