Categories
Blogit

Kiteellä keskusteltiin harjoitteluista ja ohjaajan roolista

Helmikuussa kokoonnuimme yrittäjien kanssa ensimmäisen tutustumistilaisuuden merkeissä Kiteellä. Tilaisuudessa syntyi vilkasta keskustelua harjoitteluihin liittyen ja suurimmalla osalla osallistujista olikin jo aiempia kokemuksia harjoittelijoista.  

Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esittelivät oppilaitosten harjoittelu- ja työssäoppimiskäytäntöjä sekä muita yhteistyömahdollisuuksia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikallislehdestä kertoi yrityksen kokemuksia harjoitteluohjaajana toimimisesta sekä yritykselle tehdystä opinnäytetyöstä. 

Kiteellä vilkasta keskustelua harjoitteluihin liittyen.

Opintojen aikana luodaan perusta omalle työuralleharjoittelut keskeisessä asemassa  

Työelämässä tapahtuva oppiminen on olennainen osa ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen opintoja. Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoilla opiskelija luo kontakteja työelämään jo opiskeluaikana. Tarjan ja Mikon puheenvuoroissa saatiin paljon tietoa oppilaitosten harjoitteluiden ajankohdista ja niiden tavoitteista. 

Karelialla harjoittelut ajoittuvat ympäri vuotta. Harjoitteluiden pituus vaihtelee koulutusalasta riippuen muutamista viikoista useampaan kuukauteen. Esimerkiksi liiketaloudessa viiden kuukauden harjoittelu ajoittuu opintojen loppupuolelle. Osalla koulutusaloista harjoitteluja tehdään vuosittain. Eri ajankohtina toteutettavat harjoittelut poikkeavat usein tavoitteeltaan toisistaan. Matkailussa ensimmäinen harjoittelu voi olla tutustumista toimialaan ja työskentelyä perustehtävissä. Seuraavissa harjoitteluissa ja opintojen edetessä opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan. Harjoitteluiden oppimistavoitteiden kuvaukset auttavat kunkin harjoittelujakson tavoiteohjelman laatimisessa ja seurannassa. 

Harjoitteluprosessi lähtee pääsääntöisesti liikkeelle opiskelijan aloitteesta. Opiskelija etsii itselleen harjoittelupaikan. Myös harjoittelujen palkallisuus vaihtelee aloittain. Harjoitteluiden onnistuminen varmistetaan suunnitelmallisuudella, selkeillä tavoitteilla ja ajantasaisilla toimintaohjeilla. Ohjaukseen tarvitaan riittäviä resursseja ja yhteistyötä harjoittelupaikan kanssa. 

Riverialla työpaikalla tapahtuvaa oppimista voi tehdä joustavasti koko opintojen ajan. Kaikkiaan koulutusaloja Riverialla on vajaa kolmekymmentä. Tutkinnon Riverialla suorittaa vuosittain vajaa 1700 opiskelijaa. Monet heistä jatkavat vielä jatko-opintoihin. Riverialla on oma yksikkö Kiteellä, jossa opiskelee noin 350 opiskelijaa. Tilaisuuden aikoihin Riverian kaikista opiskelijoista noin 550 oli lähtöisin Kiteen, Tohmajärven, Kesälahden tai Rääkkylän alueelta.  

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu koulutussopimuksella. Tarvittaessa sopimusta voi muuttaa myös oppisopimukseksi tai joustavaksi oppisopimukseksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työpaikalla tulee olla riittävästi alan tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. 

Työantajan ja harjoitteluohjaajan/työpaikkaohjaajan rooli puhutti 

Tilaisuudessa osallistujat kertoivat aiemmista kokemuksistaan sekä tämänhetkisestä harjoittelijatarpeestaan. Kiinnostusta oli harjoittelujen ja Riverian työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi oppisopimuksista ja opinnäytetöistä.   

Useat paikalla olleista nostivat esiin ohjaajan vastuun. Harjoittelija vaatii aina yrityksestä oman panoksensa. Harjoittelijat koetaan tärkeiksi ja heihin halutaan panostaa. Osa harjoitteluun tulevista on jo valmiimpia ja osa saattaa kaivata enemmän tukea ja tsemppaamista. Joillakin aloilla harjoitteluohjaajan tehtävät huomioidaan myös palkassa.  

Työtehtävien harjoittelun lisäksi on tärkeää, että harjoittelussa opiskelija pääsee käytännössä tutustumaan työpaikkaan ja työelämään. Tilaisuuteen osallistunut Minna Hurri, K-Rauta Kiteeltä toteaa “Harjoitteluissa opiskelijalle selviää, mitä työ käytännössä on ja onko tämä minun paikka. Samalla työnantaja näkee, onko sopiva työntekijä yritykseen.” 

Varaa riittävästi aikaa ohjaamiseen 

Kiteen tilaisuudessa kuultiin Marko Tornia Keski-Karjalan Paikallislehdestä. Marko kertoi yrityksen kokemuksia harjoitteluohjaajana toimimisesta. 

Marko Torni Keski-Karjalan Paikallislehdestä kertoi yrityksen kokemuksia harjoitteluohjaajana toimimisesta.

Marko nosti puheenvuorossaan esille, että yrityksen on hyvä varata riittävästi aikaa harjoittelijan ohjaamiseen. Hänen kokemuksensa mukaan on myös hyvä suunnitella harjoittelutoteutukset yksi harjoittelija kerrallaan. Marko kannusti paikallaolijoita myös opinnäytetöiden hyödyntämiseen. Marko itse on tehnyt Keski-Karjalan Paikallislehdelle opinnäytetyön, jossa keskityttiin mm. järjestelmän kehittämiseen.   

Koti-Karjala haluaa tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja myös tulevaisuudessa. Marko kertoi, että Koti-Karjalalle on seuraavaksi tulossa kansainvälinen graafisen alan harjoittelija.   

Lopuksi Marko jakoi vielä muutamia käytännön vinkkejä, jotka on hyvä ottaa huomioon.   

  • Ensitapaamisella on iso merkitys. Kyseessä on tavallaan työhaastattelun kaltainen tilanne.    
  • Myös harjoittelun lopussa on hyvä panostaa yhteiseen keskusteluun.   
  • Yrityksen on hyvä tehdä tarvittaessa erikseen salassapitosopimus esimerkiksi opinnäytetöiden liikesalaisuuden piiriin kuuluvista asioista.   

Miten tästä eteenpäin  

Kiitokset Kiteen tilaisuuteen osallistujille! Mikäli et ehtinyt paikalle, mukaan toimintaan ehtii hyvin. Seuraavaksi jatkamme harjoittelukartoitusten ja kuvausten tekemistä ja neuvomme harkkakuvausten viemisessä sähköisiin kanaviin. Kiteellä järjestetään huhtikuussa myös ensimmäinen työpaikkaohjaajakoulutus.  

Ilmoittaudu mukaan Kiteen työpaikkaohjaajakoulutukseen:  

Aika: keskiviikkona 13.4.2022 klo 16.30-19.30  
https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/ajankohtaista/  

Kirjoittajat:

Tanja Rimpilä, projektipäällikkö, Karelia-amk
Mikko Lahti, projektiasiantuntija, Karelia-amk
Tarja Ruuska, projektiasiantuntija, Riveria

Kuvat: Tarja Ruuska