Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.  

Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä. 

Kiteellä vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen.

Opintojen aikana luodaan perusta omalle työuralleharjoit­te­lut keskei­sessä asemassa  

Työelä­mässä tapahtuva oppiminen on olennai­nen osa ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja ammatil­li­sen oppilai­tok­sen opintoja. Harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­jak­soilla opiske­lija luo kontak­teja työelä­mään jo opiske­luai­kana. Tarjan ja Mikon puheen­vuo­roissa saatiin paljon tietoa oppilai­tos­ten harjoit­te­lui­den ajankoh­dista ja niiden tavoit­teista. 

Karelialla harjoit­te­lut ajoit­tu­vat ympäri vuotta. Harjoit­te­lui­den pituus vaihtelee koulu­tusa­lasta riippuen muuta­mista viikoista useampaan kuukau­teen. Esimer­kiksi liike­ta­lou­dessa viiden kuukauden harjoit­telu ajoittuu opintojen loppu­puo­lelle. Osalla koulu­tus­aloista harjoit­te­luja tehdään vuosit­tain. Eri ajankoh­tina toteu­tet­ta­vat harjoit­te­lut poikkea­vat usein tavoit­teel­taan toisis­taan. Matkai­lussa ensim­mäi­nen harjoit­telu voi olla tutus­tu­mista toimia­laan ja työsken­te­lyä perus­teh­tä­vissä. Seuraa­vissa harjoit­te­luissa ja opintojen edetessä opiske­lija syventää ja laajentaa osaamis­taan. Harjoit­te­lui­den oppimis­ta­voit­tei­den kuvaukset auttavat kunkin harjoit­te­lu­jak­son tavoi­teoh­jel­man laati­mi­sessa ja seuran­nassa. 

Harjoit­te­lu­pro­sessi lähtee pääsään­töi­sesti liikkeelle opiske­li­jan aloit­teesta. Opiske­lija etsii itselleen harjoit­te­lu­pai­kan. Myös harjoit­te­lu­jen palkal­li­suus vaihtelee aloittain. Harjoit­te­lui­den onnis­tu­mi­nen varmis­te­taan suunni­tel­mal­li­suu­della, selkeillä tavoit­teilla ja ajanta­sai­silla toimin­taoh­jeilla. Ohjauk­seen tarvitaan riittäviä resurs­seja ja yhteis­työtä harjoit­te­lu­pai­kan kanssa. 

Riverialla työpai­kalla tapah­tu­vaa oppimista voi tehdä jousta­vasti koko opintojen ajan. Kaikkiaan koulu­tusa­loja Riverialla on vajaa kolme­kym­mentä. Tutkinnon Riverialla suorittaa vuosit­tain vajaa 1700 opiske­li­jaa. Monet heistä jatkavat vielä jatko-opintoi­hin. Riverialla on oma yksikkö Kiteellä, jossa opiskelee noin 350 opiske­li­jaa. Tilai­suu­den aikoihin Riverian kaikista opiske­li­joista noin 550 oli lähtöisin Kiteen, Tohma­jär­ven, Kesälah­den tai Rääkkylän alueelta.  

Työpai­kalla tapahtuva oppiminen tapahtuu koulu­tus­so­pi­muk­sella. Tarvit­taessa sopimusta voi muuttaa myös oppiso­pi­muk­seksi tai jousta­vaksi oppiso­pi­muk­seksi. Työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen osalta jokai­selle opiske­li­jalle nimetään vastuul­li­nen työpaik­kaoh­jaaja. Työpai­kalla tulee olla riittä­västi alan tuotanto- ja palve­lu­toi­min­taa, tarpeel­li­set työvä­li­neet ja ammat­ti­tai­dol­taan, koulu­tuk­sel­taan ja työko­ke­muk­sel­taan pätevä henki­löstö. 

Työan­ta­jan ja harjoitteluohjaajan/työpaikkaohjaajan rooli puhutti 

Tilai­suu­dessa osallis­tu­jat kertoivat aiemmista kokemuk­sis­taan sekä tämän­het­ki­sestä harjoit­te­li­ja­tar­pees­taan. Kiinnos­tusta oli harjoit­te­lu­jen ja Riverian työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen lisäksi oppiso­pi­muk­sista ja opinnäy­te­töistä.   

Useat paikalla olleista nostivat esiin ohjaajan vastuun. Harjoit­te­lija vaatii aina yrityk­sestä oman panok­sensa. Harjoit­te­li­jat koetaan tärkeiksi ja heihin halutaan panostaa. Osa harjoit­te­luun tulevista on jo valmiim­pia ja osa saattaa kaivata enemmän tukea ja tsemp­paa­mista. Joillakin aloilla harjoit­te­luoh­jaa­jan tehtävät huomioi­daan myös palkassa.  

Työteh­tä­vien harjoit­te­lun lisäksi on tärkeää, että harjoit­te­lussa opiske­lija pääsee käytän­nössä tutus­tu­maan työpaik­kaan ja työelä­mään. Tilai­suu­teen osallis­tu­nut Minna Hurri, K‑Rauta Kiteeltä toteaa “Harjoit­te­luissa opiske­li­jalle selviää, mitä työ käytän­nössä on ja onko tämä minun paikka. Samalla työnan­taja näkee, onko sopiva työnte­kijä yrityk­seen.” 

Varaa riittä­västi aikaa ohjaa­mi­seen 

Kiteen tilai­suu­dessa kuultiin Marko Tornia Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä. Marko kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta. 

Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta.

Marko nosti puheen­vuo­ros­saan esille, että yrityksen on hyvä varata riittä­västi aikaa harjoit­te­li­jan ohjaa­mi­seen. Hänen kokemuk­sensa mukaan on myös hyvä suunni­tella harjoit­te­lu­to­teu­tuk­set yksi harjoit­te­lija kerral­laan. Marko kannusti paikal­lao­li­joita myös opinnäy­te­töi­den hyödyn­tä­mi­seen. Marko itse on tehnyt Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­delle opinnäy­te­työn, jossa keski­tyt­tiin mm. järjes­tel­män kehit­tä­mi­seen.   

Koti-Karjala haluaa tarjota opiske­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja myös tulevai­suu­dessa. Marko kertoi, että Koti-Karja­lalle on seuraa­vaksi tulossa kansain­vä­li­nen graafisen alan harjoit­te­lija.   

Lopuksi Marko jakoi vielä muutamia käytännön vinkkejä, jotka on hyvä ottaa huomioon.   

  • Ensita­paa­mi­sella on iso merkitys. Kyseessä on tavallaan työhaas­tat­te­lun kaltainen tilanne.    
  • Myös harjoit­te­lun lopussa on hyvä panostaa yhteiseen keskus­te­luun.   
  • Yrityksen on hyvä tehdä tarvit­taessa erikseen salas­sa­pi­to­so­pi­mus esimer­kiksi opinnäy­te­töi­den liike­sa­lai­suu­den piiriin kuulu­vista asioista.   

Miten tästä eteenpäin  

Kiitokset Kiteen tilai­suu­teen osallis­tu­jille! Mikäli et ehtinyt paikalle, mukaan toimin­taan ehtii hyvin. Seuraa­vaksi jatkamme harjoit­te­lu­kar­toi­tus­ten ja kuvausten tekemistä ja neuvomme harkka­ku­vaus­ten viemi­sessä sähköi­siin kanaviin. Kiteellä järjes­te­tään huhti­kuussa myös ensim­mäi­nen työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus.  

Ilmoit­taudu mukaan Kiteen työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen:  

Aika: keski­viik­kona 13.4.2022 klo 16.30–19.30  
https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/ajankohtaista/  

Kirjoit­ta­jat:

Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk
Mikko Lahti, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-amk
Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Kuvat: Tarja Ruuska