Talosäätö Oy:llä Kiteellä harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan opiske­li­jalle

Kitee­läi­nen Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteis­tö­jen tekniseen kunnos­sa­pi­toon (LVISA) suuntau­tu­nut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaa­tio­lait­teita, sähkö­lait­teita, kameravalvonta‑, rikosil­moi­tus- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Huoleh­dimme sopimus­pe­rus­tei­sesti tekni­sestä kunnos­sa­pi­dosta. Teemme myös automaa­tiou­ra­koin­tia, ja toimimme Caverion- ja Ouman valvon­ta­lait­tei­den jälleen­myy­jänä. Henki­lö­kun­taamme kuuluu kahden yrittäjän lisäksi 6 työnte­ki­jää.

Etsimme nyt talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

Harjoit­telu soveltuu sekä Riverian että Karelian talotek­nii­kan opiske­li­jalle. Harjoit­te­li­jan työteh­tä­viin lukeu­tu­vat mm. sähkö- ja automaa­tio­asen­nus­työt, kamera- ja kulun­val­vonta, lvi-työt ja suunnit­te­lu­työ.

Toivomme, että sinulla on tieto­tek­ni­set taidot ja perus­oh­jel­mien käyttö­tai­dot hallussa. CAD-ohjel­mis­ton käyttö­taito on plussaa. Nykyään ohjel­moin­nit ja käyttöö­no­tot tehdään pitkälti etänä toimis­tolta käsin, ei käyttö­koh­teessa paikan päällä, joten ajokortti ei ole työssä välttä­mä­tön.

Harjoit­te­li­jana meillä saat monipuo­li­sen kokemuk­sen erilai­siin kiinteis­töi­hin liitty­vistä tekni­sistä laitteista ja teknii­kasta. Meillä työnte­ki­jät tekevät itse kaiken myynti­ti­lauk­sesta asennuk­siin, joten koko prosessi tulee tutuksi.

Hae harjoit­te­lu­paik­kaa: Jukka-Pekka Hurskai­nen, 0400 557 934, [email protected]