Tag: työpaikkaohjaaja

  • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

    Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…

  • Tulossa työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Joensuussa

    Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija tai työssä­op­pija?Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tusta maakunnan yrityk­sille! Aika: Voit osallis­tua johonkin näistä vaihtoeh­doista (koulu­tuk­set klo 12.00–16.00) 29.3.2022 / 31.3.2022 / 28.4.2022 / 12.5.2022 Paikka: Niskalan yksikkö, Riveria Niskakatu 17, Joensuu. Mahdol­li­suus osallis­tua myös Teamsin kautta maakun­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­set: https://link.webropolsurveys.com/S/E44677C1BC8DD593 Koulu­tuk­sissa keskus­tel­laan työpai­kalla…