Tulossa työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Joensuussa

Karelia AMK 24.8.2020 Kuva: Johanna Kokkola

Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija tai työssä­op­pija?
Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii?

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena

Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tusta maakunnan yrityk­sille!

Aika: Voit osallis­tua johonkin näistä vaihtoeh­doista (koulu­tuk­set klo 12.00–16.00)

29.3.2022 / 31.3.2022 / 28.4.2022 / 12.5.2022

Paikka: Niskalan yksikkö, Riveria Niskakatu 17, Joensuu.

Mahdol­li­suus osallis­tua myös Teamsin kautta maakun­nasta.

Ilmoit­tau­tu­mi­set: https://link.webropolsurveys.com/S/E44677C1BC8DD593

Koulu­tuk­sissa keskus­tel­laan

  • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
  • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
  • arvioin­nista
  • erilaista oppijoista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.
Ole rohkea ja tuo mieli­pi­teesi, kokemuk­sesi ja kysymyk­sesi mukaan keskus­te­luun.

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antaa:

Hannu Haapa­lai­nen [email protected]  p. 050 436 2735
Tarja Ruuska [email protected] p. 050 530 2846

Tilai­suu­dessa kahvi­tar­joilu.

Koulu­tuk­set toteu­te­taan yhteis­työssä Etelä-Savon ELY-keskuksen osara­hoit­ta­man Osaajia harvaan asutulle alueelle ESR-hankkeen kanssa ja niihin toivotaan osallis­tu­jia erityi­sesti Pohjois-Karjalan maakunnan reuna-alueilla Ilomant­sissa, Keski- sekä Pielisen Karja­lassa toimi­vista yrityk­sistä. Koulu­tuk­siin voi osallis­tua myös Teams-yhtey­dellä.