Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Kiteen Koivi­kolle

Täysin remon­toi­dut ja uudelleen sisus­te­tut entisen ammat­tiop­pi­lai­tok­sen asuntolat palve­le­vat nyt Koivikon Kartanon majoi­tus­ti­loina.

Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun monipuo­li­siin tehtäviin majoitus- ja muihin palve­lui­himme

Koivikon Karta­nolla on n. 90 majoi­tus­paik­kaa entisen ammat­tiop­pi­lai­tok­sen vasta­re­mon­toi­duissa ja uudelleen sisus­te­tuissa huoneis­toissa. Jokai­sella huoneis­tolla on oma nimi ja niissä kerrotaan Koivikon maatilan ja histo­rial­li­sen karta­noa­lu­een historiaa.

Lisäksi kesällä 2022 alueelle avautuu karava­naa­ri­mat­ka­parkki ja suurten tapah­tu­mien ja leirien yhtey­dessä on tarjolla myös leiri­ma­joi­tusta entisen maata­lous­op­pi­lai­tok­sen luokka­huo­neissa.

Majoi­tus­pal­ve­luita myydään paikan päällä Koivi­kolla sekä vasta-avatun verkko­kau­pan kautta.

Koivi­kolla järjes­te­tään runsaasti juhlia ja yksityis­ti­lai­suuk­sia, ja kesällä alueelle on suunnit­teilla useita suurta­pah­tu­mia, mm. musiik­ki­leiri, ratsas­tus­lei­rejä, valta­kun­nal­li­nen lehmä­näyt­tely, suuri luokka­ko­kous sekä perin­tei­nen elonkor­juu­ta­pah­tuma Koivikon Elomark­ki­nat, jotka keräävät paikalle yhteensä tuhansia kävijöitä.

Työteh­tä­viisi harjoit­te­li­jana kuuluu mm. majoi­tus­asiak­kai­den vastaan­otto ja neuvonta, hotel­li­huo­nei­den siisti­mi­nen, yleisestä siistey­destä huoleh­ti­mi­nen sekä yhteistyö alueen muiden yrittä­jien (karta­no­ra­vin­tola, tilamyy­mälä, jääte­lö­teh­das) kanssa. Jos olet näppärä somettaja, käytännön työteh­tä­vien lisäksi voit ottaa koppia myös yrityk­semme ja mahdol­li­sesti koko matkai­lua­lu­een somemark­ki­noin­nista. Lue lisää markki­nointi- ja kehit­tä­mis­teh­tä­västä alta.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Pekka Partanen, puh. 0500 217 476, [email protected]

________________________________________________________________________________________

Opinnäyte-/projek­ti­työ: Kiteen Koivikon matkai­lu­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mi­nen

soveltuu erinomai­sesti opinnäyte-/projek­ti­työksi resto­no­mille tai markki­noin­nin tai media-alan opiske­li­jalle

Kiteen Koivikon matkai­lu­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mi­nen

Tarjoamme sinulle Koivikon alueen somemark­ki­noin­nin ja verkko­si­vu­jen kehit­tä­mis­teh­tä­viä yhdessä alueen muiden toimi­joi­den kanssa.

Koivikon toimi­joilla on yhteinen kiteenkoivikko.fi ‑verkkoa­lusta, jonka sisäl­lön­tuo­tan­toon ja markki­noin­tiin toivomme apuasi. Lisäksi Kiteen Koivi­kolla on oma verkko­kauppa, jossa myydään aluksi majoi­tus­pa­ket­teja ja jatkossa myös oman tilan tuotteita ja muita palveluja.

Sisäl­lön­tuo­tan­non lisäksi projekti voisi sisältää sosiaa­li­sen median vuosi­kel­lon tai markki­noin­ti­suun­ni­tel­man laati­mi­sen.

Ota yhteyttä, niin lähdetään suunnit­te­le­maan kokonai­suutta yhdessä!