Annala­ko­dit Oy hakee sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle

Annala­ko­tien kaksi hoito­ko­tia sijait­se­vat Kesälah­della maalais­mai­se­man keskellä.

Annala­ko­dit tarjoaa ikäih­mi­sille tehos­tet­tua palve­lua­su­mista maalais­mai­se­man keskellä kahdessa hoito­ko­dissa Kesälah­della. Henki­lö­kun­taamme kuuluu 4 sairaan­hoi­ta­jaa, fysio­te­ra­peutti, 9 lähihoi­ta­jaa, 6 hoiva-avustajaa, 3 lähihoi­ta­jaa oppiso­pi­muk­sella, sosionomi-lähihoi­taja ja oma keittäjä. Tutustu hoito­ko­tiimme ja tiloi­himme tarkemmin 360⁰-virtu­aa­lie­sit­te­lyn kautta: https://hoitokotiannala.fi/galleria/

Tarjoamme harjoit­te­lu­paik­koja sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille

Harjoit­te­li­jan työteh­tä­viin lukeutuu asukkai­den perus­hoito, lääke­hoito, mahdol­li­sesti saatto­hoito, haavan­hoito, kuntout­tava hoitotyö. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa sinulla on mahdol­li­suus perehtyä meillä myös vaativaan lääke­hoi­toon (suonen­si­säi­nen neste- ja lääke­hoito). Osaamis­vaa­ti­muk­set räätä­löimme opinto­jesi etene­mi­sen mukaan, sosiaa­li­set taidot ovat tärkeim­mät.

Harjoit­te­lu­pai­kalle liikku­mi­seen tarvitset oman auton. Työaika on 8 tuntia päivässä, johon sisältyy 20 minuutin ruoka­tauko. Autamme tarvit­taessa asumisen kanssa ja palkkaus on neuvo­tel­ta­vissa. Kun opintoja on riittä­västi, olet terve­tul­lut meille myös sijai­suuk­siin.

Meillä sinua odottaa luonnon­lä­hei­nen ympäristö, pienet hoito­yk­si­köt ja monipuo­li­set työteh­tä­vät. Toivomme, että tuot meille mukanasi alan uusinta osaamista ja toimin­ta­ta­poja. Terve­tu­loa Annalaan!

Ota yhteyttä ja hae meille harjoit­te­luun: Heli Haverinen 0400126772, Marika Lampinen 0414429816, 
[email protected]