K‑Rauta Hurri Kiteellä etsii harjoit­te­li­jaa

K‑Rauta Hurri on palveleva erikoi­sa­lan kauppa, jonka valikoi­miin kuuluvat raken­nus­tar­vik­keet, käsi- ja sähkö­työ­vä­li­neet, maalit, tapetit, lattian­pääl­lys­teet, puutarha- ja kiinteis­tö­tar­vik­keet, kiinnik­keet, heloi­tuk­set, LVI- ja sähkö­tar­vik­keet sekä maata­lou­den tuotteet. Ala on todella kausi­luon­tei­nen, joten henki­lö­kun­nan määrä vaihtelee vuoden­ajan mukaan ja vilkkaalla kevät- ja kesäkau­della se lähes tuplaan­tuu.  

Kaipaamme nyt myymälään maata­lou­desta ja pienko­nei­den myynnistä kiinnos­tu­nutta henkilöä

Voit olla esimer­kiksi merkonomi‑, pienko­ne­kor­jaaja- tai maata­lous­a­lan opiske­lija. Raken­nus­puo­lella raken­nusa­lan tuntemus on hyödyksi, ja varas­to­työssä trukin käsit­te­ly­taito on ehdoton vaatimus. Koulu­tusa­laa tärkeäm­pää on kuitenkin kiinnos­tus ja oikea asenne: työssä tekemällä oppii kyllä. Arvos­tamme hyvää asiakas­pal­ve­lua­sen­netta, työsken­te­litpä myymälän tai varaston puolella. Lisäksi suomen kielen taito on edellytys.

Paras ajankohta harjoit­te­lulle on alkukevät (maalis-huhtikuu) tai alkusyksy (syys-marraskuu).
Jos aloitat harjoit­te­lun keväällä, voit halutes­sasi jatkaa palkal­li­sena kesätyön­te­ki­jänä kesäse­son­gin ajan. Liikkeemme on avoinna arkisin klo 8–17 ja lauan­tai­sin klo 9–14.

Meillä sinua odottavat monipuo­li­set työteh­tä­vät, mukava työym­pä­ristö ja työpo­rukka, terve­tu­loa!

Kiinnos­tuitko? Hae harjoit­te­lu­paik­kaa: kauppias Minna Hurri, puh. 040 833 0661, minna.hurri@k‑rauta.fi