Karjalan Tili ja Talous Kiteellä etsii merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun

Karjalan Tili ja Talous Oy osana Vastatili-yhtiöitä tarjoaa tilitoi­mis­to­pal­ve­lua pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille. Palve­lui­himme kuuluvat mm. kirjan­pito, palkan­las­kenta, osto- ja myynti­res­kont­ran hoita­mi­nen sekä yritysten ja yrittä­jien neuvonta ja konsul­toin­ti­pal­ve­lut lähes kaikissa yrityksen asioissa. Kiteen toimis­tol­lamme työsken­te­lee 3 kirjan­pi­don rautaista ammat­ti­laista.

Etsimme joukkoomme merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat kaikki samat tehtävät, joita meidän ammat­ti­lai­set­kin tekevät päivit­täin. Työ vaatii laaja-alaista osaamista ja sovel­ta­mista yrittä­mi­seen liitty­västä lainsää­dän­nöstä, perus­tie­toa sovel­let­ta­vista työeh­to­so­pi­muk­sista, yrittäjän ammatin ja ‘ihmis­tyy­pin’ ymmär­tä­mistä, käytössä olevien ohjel­mis­to­jen ja laittei­den käyttö­tai­toa, viran­omai­s­asioin­nin taita­mista, asioiden ja asiako­ko­nai­suuk­sien nopeaa omaksu­mista, halua oppia uutta sekä halua palvella erilaisia asiak­kaita.

Odotamme sinulta talous- ja palkka­hal­lin­non perus­tie­to­jen hallintaa, intohimoa kirjan­pi­to­työtä kohtaan, oma-aloit­tei­suutta sekä reipasta asennetta. Käytet­tä­vissä olevien ohjel­mis­to­jen käyttö­taito on plussaa, mutta ei välttä­mät­tö­myys.

Paras ajankohta aloittaa harjoit­telu on loppukesä/syksy. Harjoit­telu on alkuun palkaton, mutta pidem­mässä harjoit­te­lussa harjoit­te­li­jan­palk­kaa voidaan maksaa tapaus­koh­tai­sesti. Työaika on 7,5 tuntia päivässä.

Meillä on laaja näköala­paikka koko alueen yritys­kent­tään, yrittä­jiin ja yrittä­mi­seen. Harjoit­te­lussa pääset tekemään erittäin monipuo­li­sia talous­hal­lin­non tehtäviä, joita isommissa yrityk­sissä ei pääse samassa laajuu­dessa tekemään.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Perttu Kakkonen, puh. 050 594 5780, [email protected]