Tag: kesälahti

 • Ruokkeen lomakylä hakee kokkia kesäkau­delle 2023

  Ruokkeen Lomakylä tarjoaa majoi­tusta ja monipuo­li­sia aktivi­teet­teja kauniissa järvi­mai­se­missa Kesälah­della. Haetaan kokkia kesälle 2023. Toivomme, että pystyt työsken­te­le­mään itsenäi­sesti pereh­dy­tyk­sen jälkeen ja pystyt valmis­ta­maan hyvää ja maukasta lounas- ja lista­ruo­kaa asiak­kail­lemme ja hallitset perus­keit­tiö­työs­ken­te­lyyn liittyvät tehtävät. Arvos­tamme jousta­vuutta, positii­vista asennetta uuden oppimi­seen sekä kykyä tulla toimeen erilais­ten ihmisten kanssa sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Ota yhteyttä: Mika…

 • Harjoit­te­lu­paikka media­no­mille

  Lakeland Karelia Oy on kahden naisen luotsaama monipuo­li­nen elämys­pal­ve­lu­yri­tys, joka toimii Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueella, Lappeen­ran­nasta Joensuu­hun. Vuokraamme monen­lai­sia harras­te­vä­li­neitä ja kalustoa: mm. kirkko­vene, kajakkeja, maasto­pyö­riä, sup-lautoja, retkei­ly­va­rus­teita (teltat, riippu­ma­tot, makuu­pus­sit, trangiat), frisbee­golf-rataa & kiekkoja ja pihape­lejä. Talvi­mat­kai­li­joille ja ‑retkei­li­jöille meillä on potku­kelk­koja, liuku­lu­mi­ken­kiä, retki­luis­ti­mia ja luistimia sekä suksia. Majoit­tu­jille löytyy ranta­hu­vi­loita, liina­vaa­te­set­tejä…

 • Annala­ko­dit Oy hakee sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle

  Annala­ko­dit tarjoaa ikäih­mi­sille tehos­tet­tua palve­lua­su­mista maalais­mai­se­man keskellä kahdessa hoito­ko­dissa Kesälah­della. Henki­lö­kun­taamme kuuluu 4 sairaan­hoi­ta­jaa, fysio­te­ra­peutti, 9 lähihoi­ta­jaa, 6 hoiva-avustajaa, 3 lähihoi­ta­jaa oppiso­pi­muk­sella, sosionomi-lähihoi­taja ja oma keittäjä. Tutustu hoito­ko­tiimme ja tiloi­himme tarkemmin 360⁰-virtu­aa­lie­sit­te­lyn kautta: https://hoitokotiannala.fi/galleria/ Tarjoamme harjoit­te­lu­paik­koja sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille Harjoit­te­li­jan työteh­tä­viin lukeutuu asukkai­den perus­hoito, lääke­hoito, mahdol­li­sesti saatto­hoito, haavan­hoito, kuntout­tava hoitotyö. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa sinulla on mahdol­li­suus perehtyä…

 • Kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja Keslan Kesälah­den tehtaalla

  MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyai­kai­sen metsä­tek­no­lo­gian ja materi­aa­lin­kä­sit­te­lyn johtava osaaja. Innova­tii­vi­set, laaduk­kaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosi­kym­men­ten kokemuk­sella ja asiakas­ym­mär­ryk­sellä, vastaten kovim­piin­kin vaati­muk­siin niin metsässä kuin sen ulkopuo­lel­la­kin. Etsimme nyt Kesälah­den tehtaalle harjoit­te­li­joita – olisiko tässä sinun seuraava #yourli­fe­ti­me­match? Etsimme kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle, jossa valmis­te­taan maail­malla mainetta niittä­neitä harves­te­ri­kou­ria sekä trakto­rei­hin…

 • Sähkö-/auto­maa­tio­alan opiske­li­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Kesälah­della

  Kesel Oy on monipuo­li­nen sähköalan yritys Kesälah­della. Teemme sähkö- ja automaa­tio­asen­nuk­sia, antenni- ja tieto­lii­ken­ne­verk­koja sekä sähkö­lai­te­kor­jausta. Meillä on 6 kokoai­kaista ja 2 osa-aikaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt sähkö/automaatioasentajia harjoit­te­luun. Voit erikois­tua perus­säh­kö­asen­nuk­siin, automaa­tio­asen­nuk­siin tai televerk­koa­sen­nuk­siin oman osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sesi mukaan. Teemme sähkö­asen­nuk­sia ja teolli­suus­puo­lella automaa­tio­asen­nuk­sia Kesälah­den, Uukunie­men, Kiteen ja Punka­har­jun alueella. Televerk­koa­sen­nus­koh­teet sijait­se­vat kauempana: näissä kohteissa…