Kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja Keslan Kesälah­den tehtaalla

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyai­kai­sen metsä­tek­no­lo­gian ja materi­aa­lin­kä­sit­te­lyn johtava osaaja. Innova­tii­vi­set, laaduk­kaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosi­kym­men­ten kokemuk­sella ja asiakas­ym­mär­ryk­sellä, vastaten kovim­piin­kin vaati­muk­siin niin metsässä kuin sen ulkopuo­lel­la­kin.


Etsimme nyt Kesälah­den tehtaalle harjoit­te­li­joita – olisiko tässä sinun seuraava #yourli­fe­ti­me­match?

Etsimme kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle, jossa valmis­te­taan maail­malla mainetta niittä­neitä harves­te­ri­kou­ria sekä trakto­rei­hin sopivia kuormai­mia, metsä­pe­rä­vau­nuja ja hakku­reita. Voit olla Karelian konetek­nii­kan tai Industrial Manage­ment ‑koulu­tus­oh­jel­man opiske­lija tai Riverian kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­lija, sillä työteh­tä­vät voidaan räätä­löidä koulu­tus­ta­son ja osaami­sesi mukaan. Toivomme, että sinulla on mahdol­li­suus pidempään, yhtäjak­soi­seen harjoit­te­luun.

Harjoit­te­luun kuuluvat normaalit tuotannon tehtävät, kuten osaval­mis­tus, hitsaus, logis­tiik­ka­työ, pinta­kä­sit­tely tai kokoon­pano ohjattuna. Työpäivät ovat normaa­listi 8 tunnin mittaisia. Normaalit käden­tai­dot riittävät, työteh­tä­viin opaste­taan työpai­kalla. Ammatil­li­sesta osaami­sesta on hyötyä, mutta se ei ole vaati­muk­sena. Hitsaajan pätevyy­det teetetään Keslalla, ja myös työvaat­teet saat meiltä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää:
Tuotan­to­pääl­likkö Mika-Pekka Tiainen, puh. 0403522145, [email protected]

Katso videolta Tatun tarina ja tule kesla­lai­seksi!