Kauppa­rinne Oy Rääkky­lässä etsii harjoit­te­li­jaa kesäkau­delle

Olemme Rääkkylän Rasivaa­rassa toimiva rauta­kauppa. Valikoi­mis­samme ovat mm. raken­nus­tar­vik­keet, maalit, jäteve­si­jär­jes­tel­mät, akku- ja sähkö­työ­vä­li­neet, sahat ja puutar­ha­työ­vä­li­neet, kodin­ko­neet ja keittiö­ka­lus­teet, kiväärin ja haulikon patruunat sekä paljon muuta. Hoidamme kulje­tuk­set omalla kuorma-autolla.

Etsimme nyt rautaista harjoit­te­li­jaa kevät-kesäkau­delle 2022, harjoit­te­lun voit aloittaa sopimuk­sen mukaan. Meillä on tarjolla erilaisia työteh­tä­viä, joten voit olla joko ammat­ti­kou­lun tai amk:n opiske­lija esimer­kiksi markki­noin­nin, raken­nus­tek­nii­kan tai metsä­ta­lou­den alalta tai auto- tai konepuo­lelta. Harjoit­te­lu­teh­tä­vät voidaan räätä­löidä täysin kokemuk­sesi ja osaami­sesi mukaan. Tehtäviä on mm. myynnin, tuottei­den tarkis­tuk­sen ja tulou­tuk­sen, esille­pa­non ja mallien kasauksen sekä varaston ja kulje­tus­ten parissa.

Harjoit­telu on palkaton, mutta harjoit­te­lun jälkeen sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen kesäduu­niin.
Aiempaa myynti­ko­ke­musta ei vaadita ja kassa­jär­jes­tel­män käyttöön opetetaan. Tärkeintä meillä on asiakas­pal­ve­lu­hen­ki­syys ja reipas asenne työtä kohtaan.

Ota yhteyttä: Eeva Mikkonen, puh. 044 300 6148, [email protected]