Tag: rautakauppa

  • Heinä­ve­den Rautaan ja Väriin haetaan työnte­ki­jää asiakas­pal­ve­luun ja kassa­työ­hön

    Olemme lämmin­hen­ki­nen perhey­ri­tys Heinä­ve­den keskus­tassa. Meiltä löytyy tuotteet raken­ta­mi­seen, remon­toi­mi­seen, maalauk­seen sekä välineitä vapaa-ajan viettoon. Lisäksi meillä on kotiin­kul­je­tus­pal­velu. Haetaan asiakas­pal­ve­li­jaa rauta­kau­pan kassalle ja muihin asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin. Tehtäviin voi kuulua myös näyteik­ku­nan somis­tusta, myynti­työtä ja muita työteh­tä­viä, joita voidaan räätä­löidä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä: Milla Nissinen puh. 040 834 9599

  • Kauppa­rinne Oy Rääkky­lässä etsii harjoit­te­li­jaa kesäkau­delle

    Olemme Rääkkylän Rasivaa­rassa toimiva rauta­kauppa. Valikoi­mis­samme ovat mm. raken­nus­tar­vik­keet, maalit, jäteve­si­jär­jes­tel­mät, akku- ja sähkö­työ­vä­li­neet, sahat ja puutar­ha­työ­vä­li­neet, kodin­ko­neet ja keittiö­ka­lus­teet, kiväärin ja haulikon patruunat sekä paljon muuta. Hoidamme kulje­tuk­set omalla kuorma-autolla. Etsimme nyt rautaista harjoit­te­li­jaa kevät-kesäkau­delle 2022, harjoit­te­lun voit aloittaa sopimuk­sen mukaan. Meillä on tarjolla erilaisia työteh­tä­viä, joten voit olla joko ammat­ti­kou­lun tai amk:n opiske­lija…