Heinä­ve­den Rautaan ja Väriin haetaan työnte­ki­jää asiakas­pal­ve­luun ja kassa­työ­hön

Olemme lämmin­hen­ki­nen perhey­ri­tys Heinä­ve­den keskus­tassa. Meiltä löytyy tuotteet raken­ta­mi­seen, remon­toi­mi­seen, maalauk­seen sekä välineitä vapaa-ajan viettoon.

Lisäksi meillä on kotiin­kul­je­tus­pal­velu.

Haetaan asiakas­pal­ve­li­jaa rauta­kau­pan kassalle ja muihin asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin. Tehtäviin voi kuulua myös näyteik­ku­nan somis­tusta, myynti­työtä ja muita työteh­tä­viä, joita voidaan räätä­löidä tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä:

Milla Nissinen

puh. 040 834 9599