Mantsin Pienko­ne­huolto hakee pienko­ne­kor­jaa­jaa!

2023 perus­tettu pienko­nei­den huoltoon ja korjauk­seen erikois­tu­nut ilomant­si­lai­nen yritys.

Millaista tekijää haetaan? Harjoit­te­lija? Työnte­kijä jatkossa?

Haetaan reipasta ja oma-aloit­teista työhar­joit­te­li­jaa erilai­siin pienko­ne­huolto- ja korjaus­töi­hin. Kokemus alalta luetaan eduksi.

Ota yhteyttä:

Markus Vartiai­nen

puh. 045 156 6924

Ilomant­siin suuntau­tu­vaan harjoit­te­luun voit saada Otsakor­ven Säätiön apurahaa, joka on tarkoi­tettu asumis- ja liikku­mis­kus­tan­nus­ten katta­mi­seen. Apurahan suuruus on 120 €/viikko, ja sitä voit hakea oman oppilai­tok­sesi Riverian kautta. Apuraha koskee vain palkat­to­mia työelä­mässä oppimis­jak­soja ja ei-ilomant­si­lai­sia opiske­li­joita. Opiske­li­jan on lisäksi oltava suomen­kan­sa­lai­nen.

Lisätie­toja apura­hasta ja hakemi­sesta: 

Tarja Ruuska, [email protected] puh. 050 530 2846
tai Merja Karvinen, [email protected] puh. 050 530 2790