JIP Isännöinti etsii talous­hal­lin­non ja isännöin­nin harjoit­te­li­jaa Lieksan ja Juuan toimi­pis­teelle

Joen Isännöintipalvelu/JIP Isännöinti on täyden palvelun isännöinti- ja kiinteis­tö­alan konsul­toin­tiy­ri­tys. Meillä on lähes 40 vakituista työnte­ki­jää kolmessa toimi­pis­teessä Joensuussa, Lieksassa ja Juuassa. Työteh­tä­viä löytyy isännöin­nin, teknisen isännöin­nin, talous­hal­lin­non, vuokraus­toi­min­nan ja asiakas­pal­ve­lun piiristä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka tarvitsee jatku­vasti uutta osaamista rivei­hinsä.

Etsimme nyt talous­hal­lin­non ja isännöin­nin traineeta Lieksan ja Juuan toimi­pis­teel­lemme. Meillä on tarjolla sinulle sekä isännöin­tiin, kirjanpitoon/taloushallintoon ja asiakas­pal­ve­luun liittyviä tehtäviä tai osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen kohtei­desi mukaan näiden yhdis­tel­miä. Toivomme, että olisit edennyt jo pidem­mälle ammatil­li­sissa tai kaupal­li­sissa opinnois­sasi tai sinulla on jo jonkin verran työko­ke­musta alalta. Harjoit­te­li­jana tulet toimimaan tiiviisti asiakas­ra­ja­pin­nassa ja sinun tulisi pystyä omaksu­maan useita erilaisia järjes­tel­miä ja ohjel­mis­toja.

Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka tarvitsee jatku­vasti uutta osaamista rivei­hinsä.

Toivomme, että sinulla on mahdol­li­suus pidem­piai­kai­seen harjoit­te­luun, että ehdit päästä kunnolla sisälle taloon ja työteh­tä­viin. Työpäivän pituus on jousta­vasti sovit­ta­vissa ja joissain tehtä­vissä myös etätyö on mahdol­lista. Paras ajankohta harjoit­te­lun aloit­ta­mi­selle on kevään tilin­pää­tös­kau­den jälkeen tai syksyllä/loppuvuodesta.

Vahvuu­temme on isännöin­tia­lan pitkä ja laaja-alainen kokemus, monipuo­li­set työteh­tä­vät ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suu­det ja työpo­rukka, johon on helppo tulla mukaan. Harjoit­te­li­jana pääset tekemään heti oikeita työteh­tä­viä ja opit alan sisällön lisäksi käyttä­mään monia erilaisia järjes­tel­miä. Lisäksi verkos­toi­tu­mi­nen ja kerry­tetty osaaminen voi poikia sinulle jatkossa mahdol­li­suu­den työllis­tyä. Moni nykyi­sistä työnte­ki­jöis­tämme onkin tullut taloon harjoit­te­lun tai työko­kei­lun kautta. Kenties harjoit­te­lun kautta sinus­ta­kin voi kasvaa tiimiimme uusi JIPPILÄINEN!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Toivo Korhonen, puh. 050 362 8425, [email protected]
Satu Turunen, puh. 050 388 6619, [email protected]