Attendo Esteri tarjoaa harjoit­te­lu­paik­koja sairaanhoitaja‑, lähihoitaja‑, sosionomi- sekä fysio­te­ra­piao­pis­ke­li­joille

Attendo Esteri on Kiteen keskus­tassa sijait­seva ikäih­mis­ten asumi­syk­sikkö. Meillä on yhteensä 41 asukas­paik­kaa: 10 paikkaa vaikea­vam­mai­sille ikään­ty­neille sekä 31 paikkaa tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen asiak­kaille. Yksikös­sämme työsken­te­lee 2 sairaan­hoi­ta­jaa tiimi­sai­raan­hoi­ta­jina, 25 vakituista ja 10 määrä­ai­kaista lähihoi­ta­jaa ja hoiva-avustajia, hoitoa­pu­lai­sia, siistijä sekä oma kokki.

Etsimme nyt joukkoomme sairaanhoitaja‑, lähihoitaja‑, sosionomi- sekä fysio­te­ra­pia­har­joit­te­li­joita

Harjoit­te­luun kuuluvat perus­am­ma­til­li­set tehtävät, mutta meillä pääset halutes­sasi kehit­tä­mään myös erikois­osaa­mista. Sairaan­hoi­ta­jana ja lähihoi­ta­jana voit toimia tiimi­vas­taa­vana. Atten­dolla sinulla on myös mahdol­li­suus suorittaa lähie­si­mie­hen perus­tut­kinto. Yksikös­sämme on asukkaille omat fysio­te­ra­pia­pal­ve­lut, joten fysio­te­ra­peut­ti­har­joit­te­li­jana pääset pereh­ty­mään mm. ergono­mi­aan, siirty­mi­siin ja apuvä­li­nei­siin.

Meillä on tarjolla paljon erita­soi­sia tehtäviä, joten voit olla niin alkuvai­heen opiske­lija kuin valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä. Sinulla on mahdol­li­suus keikka­työ­hön opintojen ohessa. Harjoit­te­lut ovat pääsään­töi­sesti palkat­to­mia, mutta sijai­suuk­sista maksetaan yksityi­sen sosiaa­lia­lan TES:in mukaista palkkaa. Harjoit­te­lusi aikana voit ruokailla omakus­tan­nus­hin­taan ja työvaat­teet tulevat työnan­ta­jan puolesta.

Atten­dolla työsken­nel­lessä etene­mis­mah­dol­li­suu­det ovat hyvät: jos tiimin­ve­tä­jän tehtävät kiinnos­ta­vat, sinulla on mahdol­li­suus edetä yksikön­joh­ta­jaksi asti. Toimimme ympäri Suomen laajasti erilai­silla asiakas­sek­to­reilla, joten yksikön vaihto on helppoa elämän­ti­lan­teen mukaan, kiinnos­tuk­sesi mukaan voit siirtyä yksiköi­den välillä ja erikois­tua. Meillä työtä kehite­tään joka talossa yksilöl­li­sesti, laadukas hoitotyö on ykkösprio­ri­teet­timme, ja asiakas aina toiminnan keskiössä.

Terve­tu­loa osaavaan joukkoomme!
Hae harjoit­te­lu­paik­kaa: hoiva­ko­din johtaja Sanna Väkeväi­nen, [email protected]
puh. 044 494 3460

Katso videolta Essin urapol­ku­ta­rina harjoit­te­li­jasta joustavan oppiso­pi­muk­sen kautta atten­do­lai­seksi: