Suomen Hoiva­koira Kolilla etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­jaa

Suomen Hoiva­koira on yhtei­söl­li­siä hyvin­voin­ti­pal­ve­luja tuottava kolilai­nen yritys. Haluamme edistää sekä ihmisten keski­näistä että ihmisten ja eläinten sekä muun ympäris­tön välistä yhtei­sym­mär­rystä, luotta­musta ja yhteis­työtä. Hoiva­koi­ran palve­lui­hin kuuluvat koulutus sekä erilaiset kurssit, lomat ja teema­päi­vät. Palve­luille on leimal­lista kiireet­tö­myys, pysäh­ty­mi­nen elämän äärelle. Usein tapah­tu­miin sisältyy toiminnan vasta­pai­noksi syväl­listä itsetut­kis­ke­lua sisäisen muutoksen merkeissä.

Kesäkau­della toimimme paljon luonnossa eri tavoin liikkuen ja havain­noi­den, viipyil­len tulis­te­lu­het­kissä ja eväste­ly­tauoilla, kuunte­le­vissa aidoissa kohtaa­mi­sissa. Yrittäjän lisäksi Hoiva­koi­ran “laumaan” kuuluu 3–5 osa-aikaista, kaksi­jal­kaista kohtaa­mis­ten­te­ki­jää sekä 5 tukikoi­raa: lancas­hi­ren­kar­ja­koi­rat Muru, Luka, Siru, Lilli ja Hippu. Voit tutustua meihin tarkemmin verkossa osoit­teessa hoivakoira.fi.

Etsimme nyt joukkoomme matkai­lua­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Lisäksi eräopas­opis­ke­li­joille on tarjolla kesähom­mia.

Arvos­tamme koetel­tuja asiakas­pal­ve­lu­tai­toja ja aitoa, omakoh­taista kiinnos­tusta hyvin­voin­tiin sekä henkiseen kasvuun. Lisäksi luonnon ja eläinten kunnioi­tus, luonnossa liikku­mi­sen harras­tu­nei­suus sekä eläin­ko­ke­mus ovat eduksi. Myös tieto­ko­ne­tai­toja tarvitaan palve­lui­den markki­noin­ti­puo­leen. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kiinnos­tus edusta­miimme teemoihin, rohkeus heittäy­tyä kokei­le­maan sekä halu oppia uutta.

Hyvä fyysinen ja henkinen kunto avaa harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia enemmän (esim. vaellus­ret­rii­tit). Myös vastuul­li­set tehtävät ovat mahdol­li­sia (esim. kurssin organisaattori/organisaattori), mikäli sinulta löytyy taustaa ja kokemusta ennestään.

Jos kulke­mi­nen on haasteel­lista, voit myös yöpyä meillä harjoit­te­lun aikana. Kuljetus onnistuu Kolin kylältä toimi­paik­kaan. Työaika on sovit­ta­vissa, ruokailut joko talonväen mukana tai omin eväin.

Yrityk­semme vahvuuk­sia ovat innova­tii­vi­suus, ketteryys ja hyvät kumppa­nuu­det. Toivom­me­kin sinulta harjoit­te­li­jana kumppa­nuutta, uusia ideoita ja yhteis­työtä.

Ota yhteyttä: Helena Prepula, puh. 0405017955, [email protected]