Tag: hyvinvointipalvelut

  • Suomen Hoiva­koira Kolilla etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­jaa

    Suomen Hoiva­koira on yhtei­söl­li­siä hyvin­voin­ti­pal­ve­luja tuottava kolilai­nen yritys. Haluamme edistää sekä ihmisten keski­näistä että ihmisten ja eläinten sekä muun ympäris­tön välistä yhtei­sym­mär­rystä, luotta­musta ja yhteis­työtä. Hoiva­koi­ran palve­lui­hin kuuluvat koulutus sekä erilaiset kurssit, lomat ja teema­päi­vät. Palve­luille on leimal­lista kiireet­tö­myys, pysäh­ty­mi­nen elämän äärelle. Usein tapah­tu­miin sisältyy toiminnan vasta­pai­noksi syväl­listä itsetut­kis­ke­lua sisäisen muutoksen merkeissä. Kesäkau­della toimimme paljon…