Tule kehit­tä­mään Bomban digimark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suutta kanssamme!

Kuvassa Pikesin iloinen kehit­tä­jä­joukko.

Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­kes­kus Oy PIKES on Nurmeksen alueen oma kehit­tä­mis­yh­tiö. Kehitämme aluetta omalla osaami­sel­lamme, yhteis­työ­ver­kos­toil­lamme ja palve­luil­lamme. PIKES koordinoi koko Nurmeksen matkai­lua­lu­een kehit­tä­mistä ja matkai­lu­mark­ki­noin­tia. Kehitämme aktii­vi­sesti digimark­ki­noin­tia ja kaipaamme tähän alan opiske­li­joi­den tuoreita näkemyk­siä.

Etsim­me­kin nyt harjoittelijaa/harjoittelijatiimiä avuksi digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­seen

Toteu­tamme alueel­lista matkai­lu­mark­ki­noin­tia nimellä Bomba ja ylläpi­dämme Nurmeksen alueen matkai­lusi­vus­toa osoit­teessa bomba.fi. Bomba.fi-sivusto on tällä hetkellä olemassa neljänä eri kieli­ver­siona: suomeksi, saksaksi, englan­niksi ja venäjäksi. Yksi tärkeä kehit­tä­mi­sa­lue on hakusa­naop­ti­mointi ja hakusa­na­mai­nonta. Voit tehdä harjoit­te­lun aikana myös somemark­ki­noin­tia ja sisäl­lön­tuo­tan­toa verkko­si­vuille ja sosiaa­li­sen median kanaviin. Harjoit­te­luun voi kuulua myös muita digimark­ki­noin­tiin liittyviä tehtäviä ajankoh­dan mukaan.

Saat erinomai­sen mahdol­li­suu­den luoda verkos­toja matkai­lua­lalla, mistä voi poikia myös työpaikka valmis­tu­mi­sen jälkeen.

Tehtävät sovel­tu­vat erinomai­sesti Karelian Inter­na­tio­nal Business‑, matkai­lua­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jalle tai opiske­li­ja­tii­mille.  Inter­na­tio­nal Business ‑opiske­li­jan tehtä­vä­kent­tään kuuluisi erityi­sesti sisäl­lön­tuo­tanto ja hakusa­naop­ti­mointi sivuston eri kielillä sekä muita ajankoh­taan sovel­tu­via tehtäviä. Tehtävät vaativat matkailun ja markki­noin­nin ymmär­tä­mistä. Kanavat oppii kyllä harjoit­te­lun aikana, joten välttä­mättä aiempaa tunte­musta teknii­kasta et tarvitse.

Harjoit­te­li­jana Pikesillä pääset itse vaikut­ta­maan työteh­tä­vien sisältöön, työajat ovat joustavat ja saat erinomai­sen mahdol­li­suu­den luoda verkos­toja matkai­lua­lalla, mistä voi poikia myös työpaikka valmis­tu­mi­sen jälkeen.

Osa kehit­tä­mis­työstä on mahdol­lista tehdä myös etänä. Työpaikka sijaitsee aivan Nurmeksen juna- ja linja-autoa­se­man vasta­päätä, joten julki­silla liiken­ne­vä­li­neillä kulke­mi­nen on helppoa ja liiken­neyh­tey­det Joensuun suunnasta hyvät.

Kehit­tä­mis­työtä ei myöskään tarvitse pähkäillä yksin, sillä harjoit­te­lussa toimit(te) tiiminä Pikesin matkai­lu­koor­di­naat­tori Kati Lipposen kanssa.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Kati Lipponen, puh. 050 406 6122, [email protected]