Harjoit­te­lu­paikka media­no­mille

Lakeland Karelia Oy on kahden naisen luotsaama monipuo­li­nen elämys­pal­ve­lu­yri­tys, joka toimii Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueella, Lappeen­ran­nasta Joensuu­hun.

Vuokraamme monen­lai­sia harras­te­vä­li­neitä ja kalustoa: mm. kirkko­vene, kajakkeja, maasto­pyö­riä, sup-lautoja, retkei­ly­va­rus­teita (teltat, riippu­ma­tot, makuu­pus­sit, trangiat), frisbee­golf-rataa & kiekkoja ja pihape­lejä. Talvi­mat­kai­li­joille ja ‑retkei­li­jöille meillä on potku­kelk­koja, liuku­lu­mi­ken­kiä, retki­luis­ti­mia ja luistimia sekä suksia. Majoit­tu­jille löytyy ranta­hu­vi­loita, liina­vaa­te­set­tejä ja tapah­tu­man­jär­jes­tä­jille tuoleja ja pöytiä.

Vuokraa­mon ohella järjes­tämme asiak­kail­lemme erilaisia elämys­ret­kiä, mm. kirkko­ve­ne­sou­tuja sekä viral­li­sia melon­ta­kurs­seja tai melon­ta­ret­kiä.

Kalusto meillä on kunnossa, mutta alustat kaipaavat kehit­tä­mistä
Etsim­me­kin nyt media­no­mio­pis­ke­li­jaa kehit­tä­mään yrityk­semme verkko- ja somea­lus­toja

Kaipaamme osaamis­tasi mm.

  • verkko­si­vu­jen kehit­tä­mi­seen (nyk. alusta WordPress)
  • verkko­kauppa-alustan päivit­tä­mi­seen (nyk. alusta Johku)
  • somenä­ky­vyy­teen ja sisäl­tö­jen tuotta­mi­seen
  • tuote­ku­vaa­mi­seen ja kuvien editoin­tiin
  • tuottei­den ja palve­lui­den päivit­tä­mi­seen Doerziin

Tehtä­vä­ko­ko­nai­suuk­sia voidaan räätä­löidä opinto­si­säl­lön ja omien tavoit­tei­desi mukai­sesti.
Suuri osa tehtä­vistä on mahdol­lista toteuttaa etänä ja työajat voidaan sopia yhdessä jousta­vasti.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Taina Arvekari, puh. 0400 418 933, [email protected]