Konetek­nii­kan insinöö­rio­pis­ke­lija, tule meille kehit­tä­mään suunnit­te­luo­saa­mis­tasi!

Kesmac Oy on erikois­tu­nut massii­vis­ten kompo­nent­tien valmis­tuk­seen. Kuvassa valmis­tu­massa uunin pyörivä rengas.

Kesmac Oy on laser- ja vesileik­kauk­seen erikois­tu­nut konepaja Kiteellä ja Kesälah­della. Tuotan­tomme keskittyy mittaviin osako­ko­nai­suuk­siin, kuljet­ti­miin ja säiliö­ra­ken­tei­den valmis­ta­mi­seen. Halli­ti­laa meillä on yksi hehtaari ja nosto­ky­kyä 20 tonnia.

Pystymme vastaa­maan myös haasta­viin toteu­tuk­siin: sen mahdol­lis­taa oma suunnit­te­lu­tii­mimme, laser- ja vesileik­kaus­lin­jas­tot, automaat­ti­mus­taus­linja, nykyai­kai­set laser­hit­sauk­set sekä robot­ti­hit­sauk­set osaavassa ohjauk­sessa. Uutuutena meillä nyt 3D-valmistus. Lue lisää meistä, tuotan­nosta ja laitteis­tos­tamme: https://kesmac.fi  

Etsimme nyt Karelian konetek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun työnsuun­nit­te­lu­teh­tä­viin

Harjoit­te­lua­jan­kohta voidaan sopia vapaasti opinto­jesi aikatau­lun mukaan. Jos olet jo pidem­mällä opinnois­sasi ja harjoit­te­lusi ajoittuu kesäai­kaan, voit toimia työnjoh­don sijaisena ja hankkia samalla esimies­ko­ke­musta.

Työteh­tä­viisi työnsuun­nit­te­li­jana sisältyy laser­leik­kauk­sen kappa­lei­den työnsuun­nit­telu ja ohjel­mointi, leikkauk­sen optimointi. Meillä pääset kehit­tä­mään osaamis­tasi nykyai­kai­silla vesiko­neilla ja laser­leik­ku­reilla ammat­ti­lai­sen opastuk­sessa.

Tärkeintä tässä työssä on innokas asenne ja aito halu oppia. Harjoit­te­li­jalle maksamme harjoit­te­li­jan palkkaa.

Ota yhteyttä: Eero Tiainen, puh. 0400 869 155, [email protected]