Harjoit­te­lu­paik­koja lähihoi­ta­jalle, sairaan­hoi­ta­jalle, sosio­no­mille ja fysio­te­ra­peu­tille

Hoito­ko­din omalla snautseri Lotalla on tärkeä rooli asukkai­den aktivoi­mi­sessa.

Verkko­lam­men hoitokoti on Polvi­jär­ven Sotku­massa sijait­seva yksityi­nen mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille tarkoi­tettu hoitokoti. Toimin­ta­pe­ri­aat­tee­namme on tarjota asiak­kail­lemme turval­li­nen ja viihtyisä koti, jossa yksilöl­listä ohjausta ja tukea on aina saata­villa. Asiak­kaamme ovat melko omatoi­mi­sia: heistä 3 on palve­lua­su­mi­sessa ja 16 tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen piirissä. Motivaa­tio liikku­mi­seen ja arjen askarei­den tekemi­seen on kuitenkin monilla asukkail­lamme haaste.

Siksi tarvit­semme tekijöitä, joilla on sisua ja intoa asiak­kai­den kannus­ta­mi­seen ja ohjaa­mi­seen – eli ehkä juuri sinua?

Tarjoamme harjoit­te­lu­paik­kaa päihde- ja mielen­ter­veys­työn parissa lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosionomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jalle

Hoito­ko­dis­samme on erilaisia työteh­tä­viä, jotka sovel­tu­vat niin lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosionomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jan harjoit­te­luun. Kaikki asiak­kaamme ovat pitkä­ai­kais­hoi­dossa olevia, ja siksi toimin­ta­ky­vyn ylläpito ja liikku­mi­seen motivointi on erittäin tärkeää. Hoitajana, virikeoh­jaa­jana tai fysio­te­ra­peut­tina motivoit asukkaita pesuissa ym. arjen toimin­noissa, osallis­tat päivä­toi­min­taan ja yhteiseen tekemi­seen (esim. liikun­taan, leivon­taan, erilai­siin käden­tai­toi­hin), kannustat omatoi­mi­suu­teen ja autat näin ylläpi­tä­mään toimin­ta­ky­kyä.

Työ mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien kanssa on haastavaa, mutta monipuo­lista ja meiltä saat arvokasta kokemusta psykiat­ri­sesta hoito­työstä. Molem­milla yrittä­jillä on sairaan­hoi­ta­jan pätevyys ja erikois­tu­mi­sa­lana psykiat­ria, ja työpai­kal­lamme on säännöl­listä työnoh­jausta, joten yksin et meillä jää. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jalle on mahdol­lista myös opinnäy­te­työ esim. toimin­nal­li­seen ohjaa­mi­seen tai toimin­ta­ky­vyn ylläpi­tä­mi­seen liittyen.

Työedut

Meillä on käytössä yhtei­söl­li­nen työvuoron suunnit­telu, joten jousta­vuutta työajoissa löytyy aina elämän­ti­lan­teen mukaan. Työpäivän pituus ja työvuorot ovat jousta­vasti sovit­ta­vissa. Meillä on talossa oma keittäjä, joten henki­lö­kun­nalla on ruokaetu. Työvaat­teina voit käyttää omia vaatteita, mutta työkengät on turval­li­suus­syistä oltava.

Kulke­mi­seen et välttä­mättä tarvitse omaa autoa: Joensuun suunnasta harjoit­te­luun tulevalla on mahdol­li­suus kulkea kimppa­kyy­dillä työka­ve­rei­den kanssa.

Meillä sinua odottaa kodin­omai­nen ympäristö, hyvä työil­ma­piiri, joustava työyh­teisö ja työnan­taja. Lisäksi seuraa työvuo­rossa pitää hoito­ko­din snautseri Lotta.  

Terve­tu­loa osaksi tiimiämme!

Hae meille harjoit­te­luun: Minna Varis puh. 050 340 8546, [email protected]