Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy etsii opinnäy­te­työn tekijää sotea­lalta

Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy tarjoaa kotihoi­to­pal­ve­luita nurmes­lai­sille ikäih­mi­sille.

Olemme nurmes­lai­nen yksityi­nen kotipal­ve­luita tuottava yritys. Tarjoamme kotihoi­to­pal­ve­lua ympäri­vuo­ro­kau­ti­sesti – ihmiseltä ihmiselle, tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tarjoa­mana luotet­ta­vasti, korkealla ammat­ti­tai­dolla.

Etsimme nyt opinnäy­te­työn tekijää

Tehtä­vä­näsi on työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Kyseessä on lakisää­tei­nen dokumentti, joka perustuu yritysten yt-lakiin, joka astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­telma koskee kaikkia yrityksiä, joissa on yli 20 työnte­ki­jää.

Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mamme keskeisiä osa-alueita tulevat olemaan:

  • työhy­vin­vointi
  • rekry­toin­ti­stra­te­giat
  • työyh­tei­sön kehit­tä­mi­nen
  • tulevai­suu­den visio, toiminta ja tavoit­teet
  • vastuul­li­suus
  • pereh­dy­tys
  • markki­nointi

Voimme räätä­löidä ylläole­vista osa-alueista opinnäy­te­työ­hösi sopivan kokonai­suu­den, ja painottaa joitakin osa-alueita enemmän. Osa osa-alueista on jo pitkälle pohdittu ja jo arjen toimin­nas­samme mukana olevia, mutta tarkoi­tuk­sena on laatia selkeä kokonai­suus ja asiakirja, joka toimii ohjenuo­rana ja apuvä­li­neenä tulevai­suu­den työssämme.

Tehtävä soveltuu esimer­kiksi sotealan opiske­li­jalle opinnäy­te­työksi tai projek­ti­työksi, tai johta­mi­sen YAMK-opintojen liike­ta­lou­den opinnäy­te­työksi.

Voit tutustua meihin ja palve­lui­himme tarkemmin osoit­teessa: kotisairaanhoitovaisanen.fi

Yhteys­hen­kilö:

Sari Väisänen
toimi­tus­joh­taja
Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy
puh. 040 352 2166
[email protected]