Tag: sisällöntuotanto

  • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

    Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

  • Haetaan harjoit­te­li­jaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja pienen yrityksen markki­noin­tiin!

    Puhutko somea tai oletko innos­tu­nut somesi­säl­lön ja ylipää­tään sisäl­lön­tuo­tan­nosta? Lueppa tämä teksti loppuun! Nyt haetaan Myyntitiimi.com-brändille sekä Itsmeharry.fi henki­löbrän­dille harjoit­te­li­jaa markki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon. Harjoit­te­lun aikana pääset tuotta­maan sisältöä myyntiin ja juonta­mi­seen keskit­ty­viin someka­na­viin, raken­ta­maan nykyai­kaista mediaa kuten Podcas­teja, tubevi­deoita sekä tuotta­maan tekstiä tai muuta sisältöä myynnin tueksi. Itsmeharry.fi henki­löbrändi on yrittäjä Harri Koleh­mai­sen juonta­mi­seen ja…