Harjoit­te­lu­paikka ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jalle tai resto­no­mille Villa Ruusu­lassa Rääkky­lässä

Villa Ruusula on Rääkky­lässä, pohjoisen Saimaan rannalla sijait­seva tapah­tu­ma­paikka, jossa järjes­te­tään taitee­seen ja hyvin­voin­tiin liittyviä tapah­tu­mia, kursseja ja koulu­tuk­sia. Tilat ovat myös vuokrat­ta­vissa yritysten, yhtei­sö­jen ja yksityis­hen­ki­löi­den tilai­suuk­siin.

Vierailla on mahdol­li­suus varata konsertti, kante­le­tunti tai yhteis­lau­lu­hetki Villa Ruusulan perus­ta­jan, Sari Kaasisen kanssa tai viettää Ruusu­lassa ikimuis­toi­nen saunailta.

Villa Ruusula kuuluu Karelia á la carte-verkos­toon ja tarjoilu on karja­lai­seen tapaan runsas.  Ruusu­lasta löytyy majoi­tus­ti­laa 25 henki­lölle. Majoitus tapahtuu tilavissa, yksilöl­li­sesti sisus­te­tuissa 2–4 hengen kamma­reissa.

Villa Ruusu­lassa haltioi­dut kulttuu­rin ja taiteen lisäksi luonnosta, hiljai­suu­desta, lintujen laulusta ja laineiden lipla­tuk­sesta. Pihapii­rin ympärillä on mukavia ja turval­li­sia metsä­pol­kuja.

Etsimme joukkoomme reipasta, oma-aloit­teista resto­no­mia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa

Harjoit­te­li­jana pääteh­tä­viisi kuuluu kurssien ja tilai­suuk­sien ruokai­luista huoleh­ti­mi­nen, mm. aamiaisen ja kurssi­ruo­kien valmistus. Jos olet jo pidem­mällä opinnois­sasi, voit tarkas­tella ja kehittää tilaus­ruo­kai­lu­jen kulura­ken­netta. Työteh­tä­viisi voi lukeutua ruoka­puo­len lisäksi myös muitakin tehtäviä. Toivom­me­kin, että olet joustava, sillä pienessä yrityk­sessä kaikki tekevät kaikkea sänkyjen petaa­mi­sesta ja aamiaisen laitta­mi­sesta saunan lämmi­tyk­seen.

Hygie­nia­passi on välttä­mä­tön ja englannin kielen taito eduksi. Voit olla myös kv-opiske­lija, ohjaa­mi­nen onnistuu myös englan­niksi. Työajat ovat joustavat, sillä suuri osa yksityis­ti­lai­suuk­sista, kursseista ja tapah­tu­mista on viikon­lop­pui­sin. Työpai­kalle kulke­mi­seen tarvitset oman auton, mutta tarvit­taessa voimme tarjota myös tilapäistä majoi­tusta harjoit­te­lusi ajaksi.

Tule viettä­mään kanssamme elämäsi kesä kulttuu­rin ja luonnon keskellä!

Ihastuitko? Ota yhteyttä:                   
Sari Kaasinen, puh. 050 564 0930, [email protected]