Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja tilapuo­tiin

Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita.

Alueella toimii majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa monipuo­li­siin tehtäviin majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja Tilapuo­tiin

Majoi­tus­puo­lella tehtä­viisi kuuluvat mm. majoi­tus­asiak­kai­den vastaan­otto ja neuvonta, hotel­li­huo­nei­den siisti­mi­nen, yleisestä siistey­destä huoleh­ti­mi­nen sekä yhteistyö alueen muiden yrittä­jien (karta­no­ra­vin­tola, jääte­lö­teh­das) kanssa.

Tilapuo­dissa myydään oman tilan tuotteita sekä paikal­li­sia lähiruoka- ja käsityö­tuot­teita. Puodissa tehtä­viisi kuuluvat mm. asiakas­pal­velu ja myynti, kassa­työs­ken­tely ja tilapuo­din somistus, esimer­kiksi jouluse­son­kiin. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja aiemman kokemuk­sesi mukaan.

Emme odota, että osaat valmiiksi kaikkea, mutta toivomme, että olet joustava ja valmis kokei­le­maan monipuo­li­sesti erilaisia työteh­tä­viä.

Majoi­tus­pal­ve­luita myydään paikan päällä Koivi­kolla sekä verkko­kau­pan kautta

Koivikon Karta­nolla on n. 90 majoi­tus­paik­kaa entisen ammat­tiop­pi­lai­tok­sen vasta­re­mon­toi­duissa ja uudelleen sisus­te­tuissa huoneis­toissa. Jokai­sella huoneis­tolla on oma nimi ja niissä kerrotaan Koivikon maatilan ja histo­rial­li­sen karta­noa­lu­een historiaa.

Alueella on myös karava­naa­ri­mat­ka­parkki ja suurten tapah­tu­mien ja leirien yhtey­dessä on tarjolla myös leiri­ma­joi­tusta entisen maata­lous­op­pi­lai­tok­sen luokka­huo­neissa.

Alueella järjes­te­tään runsaasti juhlia ja yksityis­ti­lai­suuk­sia, sukuko­kouk­sia ja kesällä useita suurta­pah­tu­mia, mm. erilaisia leirejä sekä syksyn perin­tei­nen elonkor­juu­ta­pah­tuma Koivikon Elomark­ki­nat. Tapah­tu­mat keräävät Koivikon alueelle yhteensä satoja, jopa tuhansia kävijöitä.

Harjoit­te­li­jana meillä saat arvokasta kokemusta työsken­te­lystä isommassa matkai­lu­ko­ko­nai­suu­dessa, terve­tu­loa mukaan remmiin!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Pekka Partanen puh. 0500 217 476, [email protected]