Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

Annin Kartano tarjoaa arkisin lounasta nouto­pöy­dästä sekä pitopal­ve­lua Koivikon Kieva­rilla.

Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä.

Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen harjoit­te­lu­ta­ri­naan Annin Karta­nossa Kiteellä.

Annin Kartano on vastannut keväästä alkaen histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta Kiteen Koivi­kolla. Karta­no­ra­vin­to­lan lisäksi Annin Karta­nolla on omat ravintola- ja juhla­ti­lat Tolosen­mäessä entisellä Muljulan kyläkou­lulla. Yritys pitää yllä myös 3 km:n päässä Koivi­kolta sijait­se­vaa vuokra­sauna Lastua yhdessä Lakeland Karelian kanssa. Lastulla on sauna- ja kokous­ti­lat ja sinne on tilat­ta­vissa pitopal­velu.

Koivikon alueella toimii yhteis­työssä lukuisia yrityksiä.  Lähde: kiteenkoivikko.fi

Koivi­kolla toimii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Annin Kartanon pyörit­tä­män ravin­to­lan lisäksi alueella toimii majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita, jäätelöä ja paikal­li­sia käsitöitä myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Harjoit­te­lussa pääsee tekemään kaikkea

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salminen suoritti kesän aikana opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Annin Karta­nossa. Kävimme tapaa­massa opiske­li­jaa sekä harjoit­te­lun ohjan­nutta Jarkko Laasosta heinäkuun lopussa.

Ville kertoo, että on päässyt harjoit­te­lu­jak­sonsa aikana tekemään monipuo­li­sesti matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan työteh­tä­viä.

Harjoit­te­lun alussa osallis­tuin ruokien valmis­tuk­seen Annin Kartanon tiloissa Tolosen­mäessä. Tehtä­viini kuului ruokien valmistus ja kuljet­ta­mi­nen Koivikon Kieva­rille ja muihin toimi­pis­tei­siin. Työpäivät ovat olleet pääsään­töi­sesti klo 9–17 välillä. Nyt loppu­har­joit­te­lun ajan olen työsken­nel­lyt täällä Koivi­kolla, jossa tarjoi­lemme lounasta aamupäi­västä iltapäi­vään Koivikon Kieva­rilla. Huolehdin mm. siitä, että linjasto on kunnossa ja että ruokaa riittää, Ville kertoo.

Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt ruoka­puo­len lisäksi myös kassa­työs­ken­te­lyä, turistien neuvontaa ja somemark­ki­noin­tia.

Olen päässyt palve­le­maan niin kansain­vä­li­siä asiak­kaita kuin paikka­kun­ta­lai­sia sekä Etelä-Suomen matka­lai­sia. Kesän aikana Koivi­kolla on ollut harjoit­te­li­joita Ranskasta asti. Olen ollut mukana myös ruoka­lis­to­jen suunnit­te­lussa. Listat suunni­tel­laan aina raaka-aineti­lan­teen mukaan, lounas­lista suunni­tel­laan Canvalla ja tulos­te­taan esille ja jaetaan someka­na­viin, Ville kertoo.

Ville Salminen on päässyt tekemään monipuo­li­sia työteh­tä­viä harjoit­te­lunsa aikana.

Harjoit­te­lua ohjanneen Jarkko Laasosen mukaan Ville on ollut terve­tul­lut apu kesän vilkkaa­seen sesonkiin. Ville saa häneltä pelkäs­tään kehuja.

Harjoit­telu on sujunut hyvin, Ville on ottau­tu­nut hyvin tehtä­viinsä, kuunnel­lut ohjeita, esittää omia mieli­pi­teitä, ja on kaiken kaikkiaan oppivai­nen. Hän on selkeästi kehit­ty­nyt tehtä­vis­sään, oppinut harjoit­te­lun aikana työhön liittyviä asioita ja ottanut itse vastuuta. Asiakas­pal­ve­lun Ville hoitaa todella hyvin, Jarkko kiittelee.

Kesän aikana on tullut eteen haastavia tilan­teita, joihin ei ennakkoon voinut varautua. Niistäkin on selvitty kunnialla. ”Tässä pitää olla omilla jaloil­laan seisova, että pärjää”, Jarkko tuumaa.

Matkai­lu­yri­tyk­sessä toiminnan kehit­tä­mi­nen on jatkuva prosessi

Lounas­ra­vin­to­la­toi­minta Koivikon Kieva­rilla on osoit­tau­tu­nut hyväksi päätök­seksi.

Meidän toiminta Koivi­kolla alkaa vakiin­tu­maan ja olemme saaneet hyvin vakio­asiak­kaita. Ensi kesälle voisi olla tarvetta työnte­ki­jälle. Tästä on hyvä jatkaa. Ville kehit­te­lee parhail­laan opinnäy­te­työn aihetta meille, meillä on ollut puhetta esimer­kiksi kesäajan toiminnan kartoi­tuk­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Toimin­toja kehite­tään pikku­hil­jaa, liikkeelle on lähdetty siitä, mitä pystytään tekemään. Kaikkea ei voi tehdä kerralla valmiiksi, Jarkko toteaa.

Toiminnan kehit­tä­mi­nen on jatkuva prosessi ja asiak­kaita on kuunnel­tava.

Asiak­kaista on pidettävä hyvää huolta, täällä ollaan erittäin laatu- ja hinta­tie­toi­sia. Kuutos­tiellä on paljon ohikul­ke­vaa liiken­ne­vir­taa, mutta haaste onkin, miten asiakas saadaan pysäh­ty­mään, Jarkko pohtii. Etenkin järkevien aukio­loai­ko­jen suunnit­telu ja niistä tiedot­ta­mi­nen on iso haaste.

Matkai­lua­lalla paljon puhuttu työvoiman saata­vuuson­gelma tuntuu myös Koivi­kolla.

Työnte­ki­jät alkavat olla vähän kiven alla. Meidän omat luotto­hen­ki­löt alkavat ikääntyä ja uudis­tu­mi­sen tarvetta alkaa olla. Hanke on ollut isona apuna tässä. Oli todella hyvä, että sain konkreet­tista apua hakupro­ses­sissa ja rekry­toin­nissa, Jarkko kiittelee.

Avulla Jarkko viittaa Osaajia-hankkeessa yrityk­sille tarjot­ta­vaan työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen sekä opastuk­seen oppilai­tos­ten sähköi­sissä järjes­tel­missä Riveria­Rek­ryssä ja Karelian Tuudossa. Järjes­tel­mien käyttöön opaste­taan tarpeen mukaan paikan päällä yhdessä tehden.

Lähitu­le­vai­suu­den suunni­tel­mista Jarkko mainitsee nouto­pöy­tä­lou­naan, jota on tarkoitus pitää jouluun asti, sitten talvi­kau­deksi hiljenee.

Harjoit­te­li­joita otamme jatkos­sa­kin mielel­lään. Harjoit­te­li­jalta tulee aina ulkopuo­li­nen näkökulma omaan toimin­taan, Jarkko Laasonen vinkkaa.

Parasta on asiak­kailta saatu positii­vi­nen palaute

Ville Salmi­sella on jo aiempaa työko­ke­musta ravit­se­mi­sa­lalla työsken­te­lystä.

Olen suorit­ta­nut Riveria ammat­tio­pis­tossa ravit­se­mis­pal­ve­lu­jen perus­tut­kin­non ja minulla on kokemusta ravit­se­mis­pal­ve­luista. Olin mm. hankkeessa Joensuun Martoilla Joensuussa. Tämä on viimeinen harjoit­te­luni ennen valmis­tu­mista.

Harjoit­te­luun Ville on kulkenut omalla autolla Tohma­jär­veltä käsin. Majoit­tu­mi­nen Annin Karta­nolla olisi ollut mahdol­lista, mutta koska matka on niin lyhyt, kulke­mi­nen kotoa käsin on onnis­tu­nut hyvin.

Harjoit­te­lu­paikka löytyi Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun alkuvuo­desta käyttöön otetusta sähköi­sestä työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­luk­sesta Tuudosta.

Kävin aiemmin haastat­te­lussa myös toisessa lähia­lu­een yrityk­sessä, mutta se ei ollut ihan sellainen, mitä etsin.

Harjoit­te­lun sisällön lisäksi sijain­nilla oli vaiku­tusta harjoit­te­lu­pai­kan valintaan.

Omasta mieles­täni Koivikon sijainti on yllät­tä­vän hyvä: 30 kilomet­rin työmatka on helpot­ta­nut arkea, kun ei tarvitse Joensuu­hun asti ajaa. Alue on minulle ennestään tuttua, koska olen alun perin Tohma­jär­veltä kotoisin.

Ville kannustaa etsimään harjoit­te­lu­paik­kaa hyvissä ajoin. Varaa­malla riittävän ajan harjoit­te­lu­pai­kan etsimi­seen ehtii rauhassa olla yhtey­dessä työnan­ta­jaan ja suunni­tella ja sopia työnan­ta­jan kanssa harjoit­te­luun liitty­vistä omaa oppimista tukevista tehtä­vistä.

Valmis­tu­mi­sensa jälkeen Ville haluaisi jatkaa matkai­lua­lan työteh­tä­vissä:

Jos mahdol­lista, opinnäy­te­työn teen Annin Karta­nolle, täällä riittää mielen­kiin­toi­sia aiheita. Tavoit­teena on päästä työelä­mään omalle alalle, eli matkailun pariin. Mielel­lään jäisin Keski-Karjalan alueelle, Ville suunnit­te­lee.

Kiitos Jarkolle ja Villelle haastat­te­lusta! Lisää harjoit­te­lu­ta­ri­noita voit lukea Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen blogeista.

Teksti ja kuvat: Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu