Matkai­lua­lan opiske­lija, tule kehit­tä­mään kanssamme kestävän matkailun polkua

Paavolan Loma-asunnot ja Männik­kö­län Pirtti ovat matkai­lua­lan yrityksiä Nurmek­sessa.
Olemme mukana kestävän matkailun kehit­tä­mi­sen Sustai­nable Travel Finland (STF) ‑ohjel­massa, johon yhtenä toimen­pi­teenä kuuluu kestävän matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen.

Toivomme apuasi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­seen. Kehit­tä­mis­suun­ni­telma sisältää yrityksen lähtö­ti­lan kuvauksen ja toimen­pi­de­suun­ni­tel­man. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimen­pi­de­suun­ni­tel­massa tulee huomioida kaikki kestä­vyy­den ulottu­vuu­det (talou­del­li­nen, ekolo­gi­nen, sosio-kulttuu­ri­nen). Tehtävä soveltuu esimer­kiksi kahdelle matkai­lua­lan opiske­li­jalle tai matkai­lua­lan tiimille.

Lisätie­toa ohjel­masta löydät Sustai­nable Travel Finland — Business Finland. Alla lisätie­toa meistä ja yritys­toi­min­nas­tamme.

Paavolan Loma-asunnot

Vuokraamme lomamök­kejä kauniissa järvi­mai­se­missa Pohjois-Karja­lassa.

Vuokraamme lomamök­kejä kauniissa järvi­mai­se­missa Pohjois-Karja­lassa. Meillä on viisi persoo­nal­lista ja kodikasta lomamök­kiä, joilla on Lomaren­gas Oy:n laatu­luo­ki­tus (Mustosen lomamökit). Jokai­sella niistä oma ranta, vene, laituri, ulkogrilli, takka, sauna, puutar­ha­ka­lus­teet sekä lasten keinut ja hiekka­leik­ki­pai­kat. Lomamökit sijait­se­vat aivan Bomban talon ja idyllisen karja­lais­ky­län lähei­syy­dessä, ja myös Break Sokos Hotel Bomban kylpylän palvelut, Bomba Actionin tarjoamat ohjel­ma­pal­ve­lut ja golfkenttä löytyvät lähet­ty­viltä.


Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man ohella kaipaamme apua mökki­kan­sion päivit­tä­mi­seen. Tehtävään kuuluu sisäl­lön­tuo­tanto ja paikal­lis­tie­don päivit­tä­mi­nen: mm. mitä yrityksiä ja palve­luita alueella on tarjolla.


Tule kehit­tä­mään matkailua kanssamme ja ota yhteyttä: Sinikka ja Kalevi Mustonen, puh. 040 506 5718, [email protected]


Männik­kö­län Pirtti

Männik­kö­län Pirtti on tunnel­mal­li­nen ja viihtyisä ruokai­lu­paikka, joka tarjoaa rauhal­li­set puitteet tilaus­ruo­kai­luun, perhe­juh­lille ja kokouk­sille. Pirttimme on avoinna tilauk­sesta ympäri vuoden. Pirtissä on pöytä­ti­laa 50:lle hengelle ja kesäte­ras­sil­lamme on kaksi­kym­mentä pöytä­paik­kaa. Tarjoamme myös majoi­tus­pal­ve­luita Männik­kö­län Pirtin pihamö­kissä.


Pitopal­ve­luja tuotamme sopimuk­sen mukaan joko asiakkaan tiloissa tai Männik­kö­län Pirtin tiloissa. Teemme tilauk­sesta karja­lai­sia piira­koita, kakkuja ja leivon­nai­sia jne. Kahvi­lamme löydät Vanhan Meijerin kiinteis­tössä toimivan leipo­momme yhtey­destä. Meiltä saat käsin­lei­vo­tut karja­lai­set piiraat ja muut leivon­nai­set. Käsin­teh­tyjä karja­lan­pii­ra­koita toimi­tamme kauppoi­hin ja hotel­lei­hin ympäri Suomen.


Tule kehit­tä­mään matkailua kanssamme ja ota yhteyttä: Ritva Rytty­läi­nen, puh. 0400 889 845, [email protected]