Tag: kehittämisohjelma

  • Matkai­lua­lan opiske­lija, tule kehit­tä­mään kanssamme kestävän matkailun polkua

    Paavolan Loma-asunnot ja Männik­kö­län Pirtti ovat matkai­lua­lan yrityksiä Nurmek­sessa.Olemme mukana kestävän matkailun kehit­tä­mi­sen Sustai­nable Travel Finland (STF) ‑ohjel­massa, johon yhtenä toimen­pi­teenä kuuluu kestävän matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Toivomme apuasi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­seen. Kehit­tä­mis­suun­ni­telma sisältää yrityksen lähtö­ti­lan kuvauksen ja toimen­pi­de­suun­ni­tel­man. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimen­pi­de­suun­ni­tel­massa tulee huomioida kaikki kestä­vyy­den ulottu­vuu­det (talou­del­li­nen,…