Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­nei­den opiske­li­joi­den kanssa tutus­tu­mis­käyn­nillä Keski-Karja­lassa

Yksi Osaajia-hankkeen keskei­sistä tavoit­teista on lisätä Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den tietoa harvaan asuttujen alueiden työmah­dol­li­suuk­sista sekä yrittä­jyy­destä.

Suunta­simme 19. touko­kuuta hankkeessa opiske­li­joi­den kanssa Rääkky­lään ja Kiteelle tutus­tu­maan alueen yrityk­siin ja kuulemaan lisää yrittä­jyy­destä sekä yritysten harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista. Vierai­lu­koh­teina meillä olivat Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula, Kiteen Koivi­kolla sijait­se­vat Koivikon Kartano ja Annin Kartano sekä Kiteen Kaluste Ykkönen.

Tutus­tu­mis­käyn­nille osallis­tui Karelian ja Riverian yrittä­jyy­destä ja harjoit­te­luista kiinnos­tu­neita matkailu- ja ravit­se­musa­lan opiske­li­joita sekä Karelian yrittä­jyys- eli Y‑akatemian opiske­li­joita.

Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula

Ensim­mäi­senä saavuimme Rääkky­lässä sijait­se­vaan Kulttuu­ri­koti Villa Ruusulaan. Perillä meitä vastassa oli yrityksen viestin­nästä vastaava Minna Rautiai­nen-Cimrin.

Kuva 1. Ensim­mäi­nen vierai­lu­kohde oli Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula.

Aluksi Minna Rautiai­nen-Cimrin kertoi Kulttuu­ri­koti Villa Ruusulan taustasta.

Värttinän keula­hah­mona tunne­tuksi tullut Sari Kaasinen rakensi Rääkkylän Piimä­lah­dessa sijait­se­van ”Ainolan” alun perin kodiksi perheel­leen. Jo ennen matkai­lu­yri­tyk­sen perus­ta­mista Kaasisten kodissa järjes­tet­tiin kansan­musiik­ki­lei­rejä.  Myöhemmin Villa Ruusulan myötä päära­ken­nuk­sen huoneet on otettu majoi­tus­käyt­töön ja pihaan on raken­nettu monitoi­mi­tila, jossa voi järjestää erilaisia kursseja ja virkis­tys­päi­viä. Villa Ruusulan tontilla sijaitsee päätalon ja monitoi­mi­ti­lan lisäksi lato, aitta ja Luonnotar-saunatila. Talon viisi kammaria tarjoavat majoi­tus­ti­laa 25 hengelle. Lisäksi pihapii­rissä on kaksi aitta­huo­netta. Majoi­tus­toi­minta Villa Ruusu­lassa on auki varauk­sella läpi vuoden.

Villa Ruusu­lassa järjes­te­tään lukuisia leirejä. Yhtenä takuu­var­mana tuotteena Minna nosti esiin Sarin ”Opi soitta­maan 5‑kielistä kannelta tunnissa” ‑paketin. Muita Villa Ruusu­lassa järjes­tet­tä­viä kursseja ovat mm. oman tuotannon kansan­musiik­ki­lei­rit, jooga­kurs­sit yhteis­työssä muiden toimi­joi­den kanssa sekä naisten shama­nis­min perus­kurssi.

Kevään 2022 aikana Villa Ruusu­lassa toteu­tet­tiin Pohjois-Karjalan Maakun­ta­lii­ton ja Visit Karelian projek­tiin liittyen Sami Kurosen makumatka ‑kuvauksia. Viestintä on tärkeä osa yrityksen toimin­toja ja Villa Ruusu­lalla onkin aktii­vi­sessa käytös­sään netti­si­vu­jen lisäksi sosiaa­li­sen median kanavia.

Kuva 2. Ihaste­le­massa Villa Ruusulan tunnelmaa ja kante­leita.

Vierailun yhtey­dessä kuulimme myös yrityksen harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sista. Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula tarjoaa opiske­li­joille harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia sekä opinnäy­te­työ­ai­heita. Harjoit­te­lussa opiske­li­jan on mahdol­li­suus päästä osallis­tu­maan katta­vasti majatalon erilai­siin tehtäviin kuten majoitus- ja ruokai­lu­puo­leen, siisti­mi­seen sekä oman kiinnos­tuk­sen mukaan myös tapah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­seen.  Opinnäy­te­työ­ai­heita voisi löytyä myös mm. menujen suunnit­te­luun ja muokkauk­seen sekä tuote­pa­ke­toin­tiin liittyen.

Nopea katsaus matkai­lu­yrit­tä­jyy­teen Turkissa

Ennen Villa Ruusulaa Minna Rautiai­nen-Cimrin työsken­teli itse vuosia matkai­lua­lan yrittä­jänä Turkissa. Alanyassa yrittä­jyy­dessä on Minnan mukaan tyypil­listä, että raha tulee useam­masta purosta esimer­kiksi matkai­lusta, maata­lou­desta ja raken­ta­mi­sesta. Yrittäjän työhy­vin­voin­nin kannalta hän näkee suurena erona, että Turkissa tehdään töitä kausi­luon­toi­sesti putkessa. Kulttuu­riin kuuluvat lisäksi kohtaa­mi­set toimis­tossa kasvo­tus­ten esimer­kiksi teen ääressä, mikä onkin tärkeää jaksa­mi­sen kannalta.

Mitkä sitten ovat Minnan vinkit työssä jaksa­mi­seen? Minna kannustaa irtaan­tu­maan välillä töistä ja lähtemään koneen äärestä jonnekin, vaikka luontoon. Yrittä­jyyttä suunnit­te­le­ville Minna antaa lopuksi ohjeeksi: ”Kaikkee pitää tehdä”. Tärkeää on myös työtä pelkää­mä­tön asenne. Minna näkee, että kaikista taidoista, mitä on oppinut elämän aikana, on hyötyä yrittä­jänä toimi­mi­sessa.

Koivikon karta­nolla

Rääkky­lästä matkamme jatkui Kiteen Koivi­kolle. 6‑tien varressa sijait­se­valla Koivikon Kartanon tilalla toimii Kartanon 140 lypsy­leh­män luomu­ti­lan ohella ratsu­talli ja puutarha, juhla- ja kokous­pal­ve­luista vastaava Annin Kartano sekä kesällä 2022 käynnis­ty­nyt oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das (Kiteen Koivikko, yrityksen verkko­si­vut).

Kartanon päära­ken­nus on raken­nettu vuonna 1840. Kartanon raken­nutti tuolloin tiluksia hallinnut Arppen suku. Tilalle käynnis­tyi karjan­hoito- ja meije­ri­koulu ja v. 1961 tiloihin muutti Kiteen maata­lous­opisto. Koivikon Kartanon luomu­mai­to­tila tekee yhä tänä päivänä tiivistä yhteis­työtä Pohjois-Karjalan Koulu­tus­kun­tayh­tymä, Riverian maaseu­tuo­pe­tuk­sen kanssa.

Kuva 3. Kiteen Koivi­kolla tutus­tuimme Koivikon Kartanon ja Annin Kartanon toimin­taan.

Koivi­kolla kuulimme Pekka Partasen mielen­kiin­toi­sen puheen­vuo­ron maata­lous­a­lan yrittä­jyy­destä. Koivikon Kartano Oy:n tilalla työsken­te­lee ympäri­vuo­ti­sesti 10 ihmistä. Tilalla on lisäksi maneesi sekä maidon jatko­ja­los­tusta. Koivikon alueelle on tehty viime vuosina mittavia uudis­tus­töitä ja vuonna 2022 Koivikon Kievari avasi ovensa ruokai­li­joille. Alueella toimivaan yritys­ry­pää­seen kuuluu lisäksi BioKymppi Oy, jonka kanssa on kehitetty tilan energian­tuo­tan­non prosessia. Myös Koti-Karjala osallis­tui vierai­luumme Koivi­kolla. Lue lisää Koivikon Kartanon vierai­lusta (Koti-Karjala).

Koivikon tilalla tehdään kehit­tä­mistä pitkä­jän­tei­sesti

Koivikon tilalla on pitkä­jän­tei­sesti kehitetty ja kehite­tään myös jatkossa toimintaa kohti energiao­ma­va­rai­suutta. Tilalle on suunnit­teilla yhteis­työssä BioKympin kanssa biokaa­su­lai­tos. Uudis­tus­ten jälkeen tilalla on tavoit­teena päästä jopa 100 % energiao­ma­va­rai­suu­teen.

Energia­tuo­tan­non kehit­tä­mi­sen lisäksi tilalla on käynnis­telty viime aikoina uuden­laista majoitus- ja elintar­vi­ke­toi­min­taa. Entisen oppilai­tok­sen tiloja on remon­toitu ja Koivikon Karta­nolla oli touko­kuussa käytös­sään jo 11 huoneis­toa majoi­tus­toi­min­taan. Lisäksi tilalle oli muuttanut alkuke­sästä Suonen­joelta oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava By Maitola – jääte­lö­teh­das. Jääte­lö­teh­das valmistaa MyIceD-tuote­merk­killä pehmistä luomu­mai­dosta sekä kaurasta vegaa­ni­peh­mistä (Yle-uutiset). Kiteen Koivikon Kartanon ja tilan isäntä Pekka toimii tässä yhtiö­kump­pa­nina.

Pekan kohdalla yrittä­jyys on ollut mukana nuorestä lähtien. Jo 4‑vuotiaana Pekka sai koske­tusta trakto­rei­hin, taisi sellainen mennä kumoonkin tuolloin. Pekka toteaa ”Yrittä­jyys on mukavvoo. En mie pysty olemaan toisten töissä.” Tärkeinä arvoina Pekka nostaa esille luonnon, eläinten hyvin­voin­nin, kotiseu­dun kehit­tä­mi­sen ja kestävän kehityk­sen. Tämän ohella Pekka korostaa pitkä­jän­tei­syyttä liike­toi­min­nassa (Koti-Karjala). Miten Pekka sitten yhdistää vapaa-ajan ja yrittä­jyy­den? Vapaa-aikaa yrittä­jällä ei Pekan mukaan suuremmin ole, mutta ei Pekka sitä kaipaa­kaan.

Työvoiman saannin osalta Pekka näkee tilanteen haasteel­li­sena. ””Kyllä tänä päivänä ammat­ti­tai­toi­sen työvoiman saanti ei ole helppo tehtävä.” Omaa työpo­ruk­kaansa Pekka kiittelee.

Pekan puhe herätti ajatuksia. Opiske­li­jat olivat innos­tu­neet kuule­mas­taan. ”Hienoa kuulla biokaa­susta. Olette varmaan edellä­kä­vi­jöitä.” Pekalla on ohje myös yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neille nuorille: ”Mikäli teillä on se oma kiinnos­tuk­sen aihe, käyttäk­kee siihen aikaa. Se, mitä opitta on se pääoma, jota kukaan ei ota pois. ”

Kuva 4. Pekka Partanen kertoo Koivikon tilan tulevai­suu­den­suun­ni­tel­mista.

Annin Kartano

Seuraa­vaksi pääsimme tutus­tu­maan Koivi­kolla vielä Annin Kartanon toimin­taan. Annin Kartano Oy:n yrittäjä Merja Laasonen on toiminut yrittä­jänä jo 20 vuotta. Perhey­ri­tyk­sen toimin­taan viime vuosina mukaan tullut Jarkko Laasonen on tällä hetkellä yrityk­sessä oppiso­pi­muk­sella suorit­ta­massa Catering-alan perus­tut­kin­toa. Annin Kartanon palve­lui­hin kuuluvat lounas, toimi­tus­ruoat majoi­tus­puo­lelle sekä annos­ruoat. Annin Kartano toimii Koivikon lisäksi Tolosen­mäellä sekä järjestää tarvit­taessa juhlat asiakkaan omissa tiloissa (Annin Kartano, yrityksen verkko­si­vut).

Kuva 5. Jarkko Laasonen kertoo Annin Kartanon palve­luista.

Myös Annin Karta­nolla on kehitetty uusia palve­luita viime vuosina. Jarkon eräopas­kou­lu­tuk­sen myötä yritys on laajen­ta­nut tarjon­taansa mm. erä- ja riista­pol­ku­pal­ve­lui­hin ja tarjoaa tilauk­sesta myös nuotio­ruo­kia. Yritys tekee Koivikon lisäksi yhteis­työtä myös muiden yritysten kanssa, tarjoten ohjel­ma­pal­ve­lui­den yhteyteen ravit­se­mus­pal­ve­luita. Vierailun yhtey­dessä kuulimme, että yrityk­seen oli oltu yhtey­dessä harjoit­te­lu­jen tiimoilta ja kesällä heillä oli tulossa harjoit­te­lija Kareliasta.

Vilkaisu yrity­se­lä­mään — Keski-Karjalan Kehitys­yh­tiö

Vierailun yhtey­dessä tapasimme Koivikon Karta­nolla Keski-Karjalan Kehitys­yh­tiö KETI:n yritys­neu­voja Katariina Eskelisen ja kuulimme yhtiön toimin­nasta ja palve­luista. Keski-Karjalan alueelta löytyy uniikkia osaamista. Moniko tiesi, että Kiteellä valmis­te­taan mm. kenkiä?

Viime vuosien maail­man­ti­lan­teet ovat vaikut­ta­neet myös Keski-Karjalan yrityk­siin. Tilanne on osaltaan luonut yrityk­sille paineen, jossa pitää olla anturit hereillä koko ajan. Katariina toivoisi, että koronan myötä yritys­kent­tään syntynyt varau­tu­mi­nen sulau­tuisi pois ja talous pääsisi kunnolla liikkeelle.

Katariina avaa opiske­li­joille myös omaa urata­ri­naansa. Alun perin trade­no­miksi valmis­tu­nut Katariina on työuransa aikana suorit­ta­nut useita eri tutkin­toja (yrittäjän ammat­ti­tut­kinto, sote-alan yritys­neu­vo­jan erikoi­sam­mat­ti­tut­kin­non ja HHJ-tutkinto). Katariina toteaakin, että osaamista on hyvä kehittää jatku­vasti.

Katarii­nan ohjeet nuorelle, joka on kiinnos­tu­nut yritys­toi­min­nan aloit­ta­mi­sesta: Yhteistyö ja kumppa­nuus ovat tärkeitä. Jos teette yhteis­työtä, tehkää se aidolla tunteella. Ennen yrittä­jyyttä tee huolella markki­na­tut­ki­mus. Hyödynnä ulkopuo­li­sia. Usein omaan ideaan ihastuu. Mieti myös, mitä lisäarvoa voin tuottaa asiak­kaalle.

Kuva 6. Katariina Eskelinen kertoi Keski-Karjalan Kehitys­yh­tiö KETI:n toimin­nasta.

Kiteen Kaluste Ykkönen

Viimei­senä kohtee­namme vierai­limme Kiteen Kaluste Ykkösessä tutus­tu­massa yrittä­jyy­teen ja kuule­massa harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sista. Yrittä­jä­pa­ris­kunta Tero Hakulisen ja Sini Sorsan yrittä­jyys­polku käynnis­tyi yritys­kau­pan myötä. Ennen 6 vuotta sitten tapah­tu­nutta yritys­kaup­paa Terolla oli useita ideoita myös uuden yritys­toi­min­nan käynnis­tä­mi­selle. Sitten tuli vastaan myynnissä oleva huone­ka­lu­liike ja tästä hän siirtyi yrittä­jäksi.

Kuva 7. Tero Hakulinen ja Sini Sorsa kertoivat yrittä­jyys­ta­ri­naansa.

Ennen yrittä­jyyttä Tero ehti työsken­nellä jo pitkään myynnin alalla. Vuonna 2001 hän meni oppiso­pi­muk­sella töihin Mustaan Pörssiin ja huomasi, että myynti on se, mitä hän haluaa tehdä. Tämän jälkeen hän toimi myynnin tehtä­vissä Laakko­sella ja Gigan­tissa. Gigan­tissa hän toimi myös esimies­teh­tä­vissä.

Vierailun yhtey­dessä olimme kiinnos­tu­neita kuulemaan yrittä­jyy­destä Kiteellä sekä yrityksen harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sista. Tero toteaa, että Kiteellä yrittä­mi­nen on haasta­vam­paa. Tero on aktii­vi­sesti omassa toimin­nas­saan miettinyt toiminnan kehit­tä­mistä ”Mietin koko ajan, että vois ottaa jotain lisää. Matka­huolto tuli kolme vuotta sitten mukaan. Myös maahan­tuonti kiinnos­taisi.”

Harjoit­te­li­joi­den osalta Terolla on ollut oma filosofia tarjota harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia myös niille, jotka eivät välttä­mättä pärjää koulussa. Yrityk­sessä on ollut useampi harjoit­te­lija, jotka eivät ole pärjän­neet koulussa. Eräs opiske­lija mm. tuli heille oppiso­pi­muk­sella ja on nyt valmis­tu­nut. ”Minun mielestä pitää olla aina mahdol­li­suuk­sia” toteaa Tero.

Miten yrittä­jä­pa­ris­kunta sitten huolehtii omasta jaksa­mi­ses­taan ja hyvin­voin­nis­taan?

Molemmat Tero ja Sini pitävät tärkeänä omasta jaksa­mi­sesta huoleh­ti­mista. Liikunta sekä harras­tuk­set toimivat vasta­pai­nona. Siniä työllis­tää myös vapaa-ajalla talli, mutta toisaalta tässä pääsee irrot­ta­maan ajatuk­sensa töistä. Syksyllä he myös lomai­li­vat yhdessä.

Kuva 7. Tutus­tu­massa Kiteen Kaluste Ykköseen.

Suuret kiitokset kaikille kohteil­lemme! Vierailu oli oikein onnis­tu­nut ja opiske­li­ja­pa­laut­teessa kiitosta saivat niin mielen­kiin­toi­set kohteet kuin erilaiset yrittä­jä­ta­ri­nat­kin. Kohteissa opiske­li­joilta puhut­te­li­vat mm. uniikkius, tulevai­suu­teen katso­mi­nen, omava­rai­suu­teen pyrki­mi­nen ja nuorten tukeminen työelä­mään.  Eräs vastaa­jista mainitsi myös saaneensa näistä toisen­laista näkökul­maa omaan yrittä­jyys­pol­kuunsa. Myös yrittä­jyys alkoi kiinnos­ta­maan. Lisäksi tuli esille se, että ideaa ei tarvitse itse kehitellä vaan voi ostaa valmiin idean. ”Ajatuksia avaava retki”

Teksti: Tanja Rimpilä

Kuvat: Mikko Lahti, Tarja Ruuska

Lähteet:

  1. Yrityksen verkko­si­vut. Kitee Koivikko. Haettu 27.6.2022. https://kiteenkoivikko.fi/koivikon-kievari/
  2. Harjoit­te­lu­ku­vaus. Osaajia harvaan asutulle alueelle hankkeen verkko­si­vut. Haettu 27.6.2022. Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Kiteen Koivi­kolle https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/2022/03/koivikon-kartano-etsii-matkailu-ja-ravitsemisalan-opiskelijaa-harjoitteluun-kiteen-koivikolle/
  3. Väistö, Jouko. 20.5.2022. Koivikon Karta­nolta hyvät eväät Karelian ja Riverian opiske­li­joille. Koti-Karjala. https://www.kotikarjala.fi/article‑6.6.54306.cd5b71fa04?fbclid=IwAR20LhJQbUuq2rRrtjEo1awuODPlr0_32ca3RSu68T9ilmIBgxa7W0-kUk4
  4. Kiteen Koivi­kolla tehtail­laan juhan­nus­vii­kosta lähtien jäätelöä kilotol­kulla – yritys kuuluisa vegaa­ni­peh­mik­ses­tään. Yle-uutiset. Haettu 27.6.2022. https://yle.fi/uutiset/3–12492162
  5. Yrityksen verkko­si­vut. Annin Kartano. Haettu 27.6.2022. https://anninkartano.fi/