Vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla

Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­jat, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen sekä Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska ja projek­ti­työn­te­kijä Merja Karvinen vierai­lulla Kiteen Tekstii­li­teh­taalla huhti­kuussa 2023.

Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen tavoit­teena on parantaa siirty­mä­vai­heita tukevia palve­luita, erityi­sesti opintoi­hin liittyviä työpai­kalla oppimis- ja harjoit­te­lu­pro­ses­seja ja tätä kautta työllistymistä.Hanke edistää harjoit­te­luja ja työpai­kalla oppimista maakunnan harvaan asutuilla alueilla ja välil­li­sesti koulu­tuk­sesta työelä­mään siirty­mistä. Hankeen avulla vaiku­te­taan erityi­sesti työelä­mä­suh­tei­den muodos­tu­mi­seen opintojen aikana esimer­kiksi työelä­mään suunna­tuilla ohjatuilla tutus­tu­mis­käyn­neille.

Kestävää kehitystä ja suoma­lais­ten tuottei­den tekijöitä

Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­joita ja opettajia vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla. Tuotan­to­joh­taja Kirsi Juvonen (vas.) ja myynti­joh­taja Eeva Kilpeläinen(neljäs vas.) opastivat ryhmää.

Kiteen Tekstii­li­teh­das on toiminut vuodesta 2013 lähtien Marimekon entisissä tiloissa Kiteellä. Toiminnan perustana on edelleen kukka­ro­tuo­tanto ja naisten sisävaa­te­tus pella­vasta ja trikoosta. Tekstii­li­teh­taassa valmis­te­taan myös muita tekstii­li­tuot­teita ja esimer­kiksi suoja­lauk­kuja. Kiteen Tekstii­li­teh­das työllis­tää viisi­toista alan ammat­ti­laista. Työnte­ki­jöille on kertynyt monipuo­lista osaamista jo Marimekon ajoilta. Taitoja on siirretty uusille tekijöille mestari-kisäl­li­mal­lilla. Tekemällä oppii! Pienen tauon jälkeen on ala jälleen piris­ty­mässä, vaikka energia­krii­sin vaikutus vielä vaikut­taa­kin hieman tehtaan toimin­taan ja tilausten määrään.

Tuotan­to­joh­taja Kirsi Juvonen näyttää miten napin­lä­pi­ko­netta käytetään.

Tuotan­to­joh­taja Kirsi Juvonen ja myynti­joh­taja Eeva Kilpe­läi­nen kertovat vierai­li­joille Kiteen Tekstii­li­teh­taan tarinan ja samalla he valavat uskoa suoma­lai­sen vaate­teol­li­suu­den tulevai­suu­teen. Olette valinneet hienon alan, joka on monella teistä myös intohimo. Uskokaa itseenne, arvos­ta­kaa osaamis­tanne ja hinnoi­tel­kaa tuotteenne oikein. Olette suoma­lai­sia tekijöitä, joilla on suoma­lai­nen tuote.

Vierai­lulla on alusta lähtien avoin ja keskus­te­leva ilmapiiri. Opiske­li­jat ovat kiinnos­tu­neita tuotteista, materi­aa­leista, työme­ne­tel­mistä ja käytössä olevasta teknii­kasta. Tuotan­to­joh­taja Kirsi Juvonen innostaa kysymään ja hän myös kyselee itse opiske­li­joilta opinnoista ja kokemuk­sista alalla.

Hieman tunte­mat­to­mampi piilo-ommelkone eli pikee­raus­kone.

Keskus­te­luissa esille nousee kierrä­tyk­sen ja kierto­ta­lou­den merkitys tekstii­li­tuo­tan­nossa. Kiteen Tekstii­li­teh­taalla kierrä­te­tään kaikki mahdol­li­nen ompelusta jäänyt leikkuu­jäte. Tilkkuja lähtee paikal­li­siin kouluihin ja harras­tus­toi­min­taan. Leikkuu­jä­tettä käytetään myös siivous­rät­teinä ja apuna muissa askareissa. Riverian tekstiili- ja muotialan lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen kertovat, kuinka oppilai­tok­sissa paino­te­taan kierto­ta­lou­den periaat­teita ja innovoi­daan uusia tapoja hyödyntää kierrä­tys­ma­te­ri­aa­leja. Uusia työpaik­koja onkin odotet­ta­vissa juuri uusien innovaa­tioi­den ja tekstii­li­huol­lon ympärille. Tekstiili- ja muotialan perus­tut­kin­non uudet tutkinnon osat, Tekstiili- ja muotialan kierto­ta­lous­tuot­teen valmis­ta­mi­nen sekä tekstiili- ja muotialan tuottei­den korjaa­mi­nen ja muokkaus, vahvis­ta­vat työelä­mä­läh­töi­syyttä vastuul­li­sen valmis­ta­mi­sen ja kierto­ta­lou­den näkökul­masta.

Tuotan­to­joh­taja Kirsi Juvonen opastaa stans­si­ko­neen käyttöön.