Vaara-Karjalan Osuus­pankki etsii liike­ta­lou­den opiske­li­jaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

Vaara-Karjalan Osuus­pankki on OP ryhmään kuuluva paikal­lis­pankki, jossa työsken­te­lee 25 finans­sia­lan ammat­ti­laista. Meillä on konttorit neljällä paikka­kun­nalla: Ilomant­sissa, Enossa, Kiihte­lys­vaa­rassa ja Tuupo­vaa­rassa. OP Vaara-Karjala on ihmis­lä­hei­nen ja jatku­vasti uudistuva työyh­teisö. Tarjoamme sinulle mahdol­li­suu­den itsesi kehit­tä­mi­seen, mahtavat työka­ve­rit sekä erinomai­set henki­lös­tö­edut.

Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu rahavas­tuul­lista asiakas­pal­ve­lua, asiakas­o­pas­tusta sekä asiak­kai­den kontak­toin­tia puheli­mella. Työ vaatii aktii­vista ja asiakas­läh­töistä työsken­te­ly­otetta. Kaupal­li­nen perus­kou­lu­tus on hyvä pohja pankkia­lan asioiden opiske­luun, ja tekniset ja digitai­dot ovat eduksi. Halu uuden oppimi­seen ja sujuvaan yhteis­työ­hön on välttä­mä­töntä. Pankki­so­vel­luk­set ja ohjeet opetamme sinulle pereh­dy­tys­vai­heessa.

Harjoit­telu voi alkaa jousta­vasti opintoai­ka­tau­lusi mukaan. Harjoit­te­lua­jalta maksamme rahoi­tusa­lan TES:in mukaisen harjoit­te­li­jan palkan ja tarvit­taessa voimme järjestää sinulle asunnon harjoit­te­lun ajaksi. Työaika on 37 tuntia/viikko ja voit työsken­nellä Ilomant­sin, Enon, Kiihte­lys­vaa­ran tai Tuupo­vaa­ran kontto­rissa.

Ota yhteyttä: Raili Hyvönen, puh. 010 256 3410, [email protected]