Sotealan opiske­lija, tule kehit­tä­mään osaamis­tasi kehitys­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa!

Levänie­men toimin­ta­kes­kus on aikuisten kehitys­vam­mais­ten ja mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien palve­lua­su­mi­syk­sikkö Heinä­ve­dellä. Lisäksi järjes­tämme asukkail­lemme työ- ja päivä­toi­min­taa. Meillä on 65 asukas­paik­kaa ja yli 50 työnte­ki­jää. Meillä voi työsken­nellä asumi­se­noh­jauk­sessa sekä työ- ja päivä­toi­min­nan ohjauk­sessa. Lisäksi kaikki tukipal­ve­lut (kiinteis­tö­huolto, ruoka­huolto ja puhtaa­na­pito) tuotetaan omana työnä.

Meillä on tarjolla monipuo­li­sia tehtäviä kehitys­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa Riverian lähihoi­ta­jille sekä kasvatus- ja ohjausa­lan opiske­li­joille sekä Karelian sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille

Levänie­messä sinua odottavat

  • monipuo­li­set harjoit­te­lu­teh­tä­vät
  • turval­li­nen ja asian­tun­teva ohjaus
  • luonnon­kau­nis ympäristö
  • mukavat työka­ve­rit ja ihanat asukkaat
  • harjoittelun/työelämässä oppimisen jälkeen mahdol­li­suus palkal­li­siin sijai­suuk­siin
Levänie­men alue sijaitsee luonnon­kau­niissa maise­missa vesistön äärellä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää harjoit­te­luista ja työelä­mäs­sä­op­pi­mi­sesta
tai opinnäy­te­töistä levänie­mes:

Palve­lua­su­mi­nen, asumisen ohjaa­mi­nen ja perus­hoito
Yhteys­hen­ki­löt:
Vastaava sairaan­hoi­taja Satu Ahtinen, puh. 040 8418936 tai [email protected]
vastaavan sairaan­hoi­ta­jan sijainen Ulla Helmi puh. 0400 226427 tai [email protected]

Työ‑, päivä- ja vapaa-ajan toiminnan ohjaus
Yhteys­hen­kilö:
Palve­lu­joh­taja Raila Koponen puh. 040 8491880, [email protected]   

Voit olla yhtey­dessä myös:
Johtaja Terttu Rantala puh. 040 6709119, [email protected]

Yleisissä asioissa tai jos et ole varma, kenelle asia kuuluu, voit laittaa sähkö­pos­tia [email protected], niin ohjaamme kysymyk­sesi oikealle henki­lölle.