Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa

Tiistaina 23.11. suunta­simme Karelian ensim­mäi­sen ja toisen vuoden resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den sekä Riverian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joi­den kanssa päiväksi Ilomant­siin tutus­tu­maan matkai­lu­yri­tyk­siin. Retken tavoit­teena oli kohtaut­taa alan yrityksiä ja opiske­li­joita sekä tehdä Ilomant­sin alueen yrityksiä ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia tutuiksi opiske­li­joille ja opoille. Ensim­mäi­senä suunnat­tiin aivan Suomen ja Venäjän rajalle Möhköön. Kävi ilmi, että opiske­li­joista vain muutama oli aiemmin käynyt Möhkössä.

Matkalla Möhköön.

Mantan Majatalo

Ensim­mäi­nen vierai­lu­kohde oli Mantan Majatalo. Yrityk­sellä on useita eri toimia­loja: kesäkah­vila Möhkön Manta, ympäri vuoden toimiva pitopal­velu- ja majoi­tus­yri­tys Mantan Majatalo sekä mm. luonto­pal­ve­luita ja jokivene- ja kanoot­ti­ret­kiä tarjoava Mantan Luonto­pal­ve­lut. Talviai­kaan yrittä­jä­pa­ris­kunta pyörittää toimintaa kahdes­taan, vilkkaan kesäse­son­gin aikaan yritys työllis­tää 3–4 kesätyö­läistä.

Yrittäjät Tuija Lauronen ja Jorma Mustonen koros­ti­vat puhees­saan, että pienen yrityksen on pystyt­tävä toimimaan monia­lai­sesti ja kokoamaan liike­toi­min­tansa useasta pienem­mästä virrasta. On oltava valmis tekemään kaikkea laidasta laitaan, ja tätä toivotaan myös harjoit­te­li­joilta ja kesätyön­te­ki­jöiltä. Myös tulevan kesän 2022 matkai­luse­son­kiin on avoinna useampi harjoit­telu- ja kausi­työ­te­ki­jän­paikka, joihin voit tutustua täältä.

Matkai­lua­lalla työ on fyysistä ja vaatii paljon. Jorma rohkaisi kuulolla olevia opiske­li­joita sanoin: Jos selviät kesästä täällä, selviydyt ihan mistä vaan.

Möhkön Majatalon yrittäjät Tuija Lauronen ja Jorma Mustonen kertoivat opiske­li­joille mm. yrityksen ja Möhkön histo­riasta.

Hotelli Pogostan Hovi

Möhköstä suunta­simme aivan Ilomant­sin keskus­tassa sijait­se­vaan Hotelli Pogostan Hoviin. Hotel­liy­rit­täjä Arja Heimonen kertoi hotel­li­toi­min­nasta sekä yrityksen tulevai­suu­den­suun­ni­tel­mista. Tämän lisäksi hän kertoi Ilomant­sissa kuvatusta nelio­sai­sesta tv-sarjasta Pogosta-tv:stä sekä matkai­li­joille tarjot­ta­vista muista palve­luista, mm. tilaus­ryh­mille markki­noi­ta­vista sotahis­to­ria­ret­kistä Ilomant­sin talvi­so­dan taiste­lu­pai­koille. Myös Pogostan Hovi etsii ensi kesän matkai­luse­son­kiin harjoit­te­li­jaa ja voisi tarjota pysyväm­män­kin työpaikan kiinnos­tu­neelle, Arja vinkkaa. Tutustu hotellin harjoit­te­lu­paik­kaan täältä.

Lopuksi pääsimme esitte­ly­kier­rok­selle tutus­tu­maan hotel­li­huo­nei­siin ja sviit­tei­hin.

Hotelli Pogostan Hovissa voi majoittua mukavasti aivan Ilomant­sin keskus­tassa.

Kotimäen Pitotupa

Hotel­lie­sit­te­lyn jälkeen meitä odotti maittava kotiruo­ka­lou­nas Kotimäen Pitotu­valla. Lounaan yhtey­dessä kunnan­joh­taja Marjut Ahokas toivotti opiske­li­jat lämpi­mästi terve­tul­leiksi Ilomant­siin ja kertoi, että kunta tarjoaa jokai­selle hankkeen kautta Ilomant­siin harjoit­te­luun tulevalle opiske­li­jalle vapaa-ajan paketin, jossa on kaksi uimalip­pua Ilomant­sin uimahal­liin ja eloku­va­lippu Kino Mantsiin.

Kunnan­joh­taja toivotti opiske­li­jat terve­tul­leeksi Ilomant­siin.

Myös Ilomant­sin Yrittä­jien puheen­joh­taja, SkyTeamCop­te­rin yrittäjä Antti Ikonen oli paikalla tuomassa opiske­li­joille yrittä­jien terveiset. ”Yrittä­jäyh­dis­tys on yksi niistä paikal­li­sista toimi­joista, joihin saa ottaa yhteyttä hyvinkin pienellä kynnyk­sellä. Meidän tehtä­vämme on tukea yrityksiä ja niiden toimintaa ja näemme tämän erittäin arvok­kaana asiana. Olkaa siis rohkeasti yhtey­dessä, Ikonen kehotti.

Ilomant­sin Yrittä­jien puheen­joh­taja kertoi Ilomant­sin aktii­vi­sesta yrity­se­lä­mästä.

Lounaan yhtey­dessä William ja Ester Otsakor­ven Säätiön edustaja Eila Piippo kertoi opiske­li­joille säätiön toimin­nasta sekä Ilomant­sin harjoit­te­lui­hin liitty­västä apura­hasta. Otsakor­ven Säätiö myöntää hankkeen kautta löyty­nei­siin palkat­to­miin harjoit­te­lui­hin apurahaa 120 euroa viikossa kattamaan harjoit­te­lusta syntyviä liikkumis- ja asumis­kus­tan­nuk­sia.

Lopuksi Pitotuvan emäntä, yrittäjä Armi Ilvonen avasi yrittä­jä­pol­ku­aan ja kutsui opiske­li­joita harjoit­te­luun Pitotu­valle. Kotimäen Pitotupa toimii entisessä Kotimäen kansa­kou­lussa. Koulu lakkau­tet­tiin 70-luvulla, jonka jälkeen 90-luvulla tiloissa käynnis­tyi lounas­toi­minta. Tiloissa järjes­te­tään runsaasti erilaisia tilai­suuk­sia ympäri vuoden. Tutustu Kotimäen Pitotuvan harjoit­te­lu­ku­vauk­seen täältä.

Ilomant­sin Museo­sää­tiö

Lounaan jälkeen bussi suuntasi Parppein­vaa­ran jylhiin vaara­mai­se­miin, jossa tutus­tu­mis­koh­teina odottivat Ilomant­sin Museo­sää­tiön ylläpi­tämä museoalue sekä Ravintola Parppein­pirtti.

Ilomant­sin Museo­sää­tiön museoa­ma­nuenssi Heidi Koponen esitteli museo­sää­tiön monipuo­lista toimintaa ja museo­työn­te­ki­jöi­den tehtäviä. Talviai­kaan museon toiminta pyörii vakihen­ki­lö­kun­nan voimin, mutta kesäai­kaan Museo­sää­tiö työllis­tää useita harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä Parppein­vaa­ralla ja Möhkössä sijait­se­vassa Ruukki­museossa. Tutustu museoiden harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­siin täältä.

Luonto­pirtti Mesikkä palvelee matkai­li­joita ja museo­vie­raita ympäri vuoden, kertoo museoa­ma­nuenssi Heidi Koponen.

Ravintola Parppein­pirtti

Viimei­senä kohteena oli Parppein­vaa­ran laella sijait­seva karja­lais­ra­vin­tola Ravintola Parppein­pirtti. Pirtin emännät olivat loihti­neet päivä­kah­veille makeat kahvi­lei­vät. Kahvien lomassa yrittäjä Marjo Niiranen esitteli oman yrittä­jyys­ta­ri­nansa ja kertoi yhdessä henki­lö­kun­tansa kanssa Pirtin monipuo­li­sista työteh­tä­vistä harjoit­te­li­jalle ja kertoi mm. markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sista opinnäy­te­työn aihetta etsiville. Tutustu kaikkiin tarjolla oleviin harjoit­telu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­viin täältä.

Loistava esimerkki Parppein­pir­tin hyvästä hengestä on valinta Maakunnan Vuoden Yrittä­jäksi 2021.

Ilomantsi-retkemme päättyi artik­ke­lin alussa olevaan yhteis­ku­vaan Pirtin portailla. Hankkeessa on syksyn 2021 aikana kartoi­tettu artik­ke­lissa mainit­tu­jen yritysten lisäksi kymmeniä muita harjoit­te­lu­paik­koja Ilomant­sista ja lähia­lu­eelta. Pääset tutus­tu­maan kaikkiin hankkeen kautta löydet­tyi­hin paikkoi­hin täältä.

Teksti: Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-amk

Kuvat: Tarja Ruuska, Tanja Rimpilä