Ilomant­sin Museo­sää­tiö etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­joita

Ilomant­sin Museo­sää­tiö on merkit­tävä museo- ja matkai­lua­lan toimija Ilomant­sissa. Etsimme harjoit­te­li­joita kesäkau­delle Ilomant­sin Parppein­vaa­ran Runoky­lään ja Möhkön Ruukki­museon alueelle.

Parppein­vaa­ran runokylä on saanut nimensä vaaralla 1800-luvulla asuneelta kuululta kante­leen­soit­taja Jaakko Parppeilta. Runokylää on raken­nettu 60-luvulta lähtien karja­lai­sen raken­nus­tai­don ja runon­lau­la­jien muistoksi. Kylän monipuo­li­set raken­nuk­set ja näyttelyt kertovat runon­lau­la­jien perin­nöstä, karja­lai­sesta ruoka­pe­rin­teestä, sota-ajan tapah­tu­mista sekä paikal­li­sesta luonnosta. Parppein­vaa­ralla sijait­se­vat Runon­lau­la­jan pirtti, Mateli Kuiva­lat­ta­ren ja Korhosen museoai­tat, Rajaken­raali Raappanan maja, Kaikkien Pyhien tsasouna, Luonto­pirtti Mesikkä ja ravintola Parppein­pirtti.

Möhkön ruukki oli aikoinaan Suomen suurimpia järvi­mal­mi­ruuk­keja. Ruukin näyttelyt sijait­se­vat päära­ken­nuk­sessa Pytin­gissä ja ruukin­ai­kai­sessa kauppa­ra­ken­nuk­sessa Ambarissa. Ruukilla on myös Museo­vi­ras­ton restau­roima ainut­laa­tui­nen kanava­jär­jes­telmä ja vanhassa asunto­proo­mussa Mantassa palvelee savot­ta­kah­vila Möhkön Manta. Koitajoen kuohujen rannalla sijaitsee ruukin vanha paja, jossa järjes­te­tään kesäisin taonta­näy­tök­siä. Laajalla ruukin alueella kiertelee Lemmen­polku, joka johdattaa kulkijan Lotinan­kos­kelle ja Möhkön Arbore­tu­miin.

Museo­har­joit­te­li­jana tehtä­viisi kesäkau­della kuuluu museoiden aukipi­tä­mi­nen, ryhmä­asiak­kai­den opastus, museo­kaup­po­jen hoito, tapah­tu­mien suunnit­telu ja toteutus, tiedot­ta­mi­nen, markki­nointi sekä julis­tei­den ja ilmoi­tus­ten graafinen suunnit­telu. Lisäksi kunnos­sa­pi­to­puo­lella museo­koh­tei­den siivous kesäkau­della. Harjoit­te­lun lisäksi sinulla on mahdol­li­suus myös opinnäy­te­työn suorit­ta­mi­seen.


Tehtävä edellyt­tää perus­tai­toja työelä­mässä toimi­mi­sesta ja pereh­ty­mistä museoiden asiasi­säl­töi­hin. Tehtävät tarken­tu­vat opiske­li­jan osaamisen ja tavoit­tei­den mukai­sesti. Kehit­tä­mis­teh­tä­viä voi tehdä ympäri vuoden. Voit olla joko Riverian tai Karelian matkai­lu­puo­len opiske­lija. Parppein­vaa­ralla ja Museo­sää­tiön toimis­tolla kunnan­ta­lolla voi liikkua ilman autoa, mutta Möhköön liikku­mi­seen tarvitset oman auton.


Ota yhteyttä: museon­joh­taja Ulla Vartiai­nen puh. 0504098825 [email protected]
Tutustu kohtei­siimme: Parppein­vaa­ran runokylä www.parppeinvaara.fi Möhkön ruukki www.mohkonruukki.fi