Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Ilomant­sissa — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena

Aika: torstaina 18.11. klo 17–19.30
Paikka: Kotimäen Pitotupa, Katri Valan tie 1b, Ilomantsi

Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija? Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii?

Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tuk­sen ilomant­si­lai­sille yrityk­sille.

Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan

  • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
  • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
  • arvioin­nista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.
Ole rohkea ja tuo mieli­pi­teesi, kokemuk­sesi ja kysymyk­sesi mukaan keskus­te­luun.

Ilmoit­tau­tu­mi­set: ma 15.11.2021 klo 15 mennessä: [email protected]

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antaa koulut­taja Hannu Haapa­lai­nen: [email protected], p. 050 436 2735

Tilai­suu­dessa kahvi­tar­joilu.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät yhteis­työssä: Riveria, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke