Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke käynnis­tyi Ilomant­sissa tutus­tu­mis­ti­lai­suu­della

Pohjois-Karjalan alueella käynnis­tyi elokuussa 2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Hankeidea sai alkunsa Ilomant­sin yrittä­jien ja yrittä­jäyh­dis­tyk­sen aloit­teesta syksyllä 2019. Ilomant­sin alueen yritykset ja yrittä­jäyh­dis­tys lähes­tyi­vät oppilai­tok­sia: alueella tarve saada opiske­li­joita harjoit­te­luun ja työvoi­maksi. Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa kehite­tään opiske­li­joi­den harjoit­te­lui­hin liittyvää toimintaa yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Kehit­tä­mi­nen lähtee liikkeelle Ilomant­sista (pilot­tia­lue) syksyllä 2021, tämän jälkeen toimintaa laajen­ne­taan muualle maakun­taan. Hankkeen kohde­ryh­miä ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian opiske­li­jat sekä heidän harjoit­te­lu­jaan ohjaavat yritykset.

Hanke­toi­mi­jat ja yrittäjät kokoon­tui­vat Ilomant­sissa 6.10. keskus­te­le­maan yritysten harjoit­te­li­ja­tar­peista ja odotuk­sista. Samalla Karelia-amk:n ja Riverian asian­tun­ti­jat Mikko Lahti ja Tarja Ruuska kertoivat harjoit­telu- ja TOP- työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen jaksoista.

Tilai­suu­dessa kerrot­tiin loppu­vuo­den ohjel­masta. Loppu­vuo­desta luvassa tutus­tu­mis­käyn­tejä Ilomant­siin, tietoa alueen tarjolla olevista harjoit­te­lu­pai­koista ja tavoit­teena on, että ensim­mäi­set harjoit­te­lut käynnis­ty­vät pilot­tia­lu­eella.