Tag: ilomantsi

 • Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

  Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa. Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen. Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen…

 • Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen etsii metsäalan harjoit­te­li­joita taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen

  Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen on metsän­hoi­to­pal­ve­luita tarjoava yritys, jonka pääpaikka on Ilomant­sissa. Yritys tekee taimen­vä­li­tystä Pohjois-Karjalan alueella, taime­nis­tu­tusta ja metsän­rai­vausta aliura­koin­tina. Työkoh­teita on runsaasti sekä Ilomant­sissa että Ilomant­sin ympäris­tössä. Etsimme nyt tulevalle kevät­kau­delle 1–2 harjoit­te­li­jaa taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen raivaus­sa­halla. Työt alkavat touko­kuussa tai sopimuk­sen mukaan ja kesto riippuu työkoh­teesta. Pereh­dy­tämme sinut tehtäviin, työtek­nii­koi­hin ja työkoh­tei­siin, joten aiempaa…

 • Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa

  Tiistaina 23.11. suunta­simme Karelian ensim­mäi­sen ja toisen vuoden resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den sekä Riverian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joi­den kanssa päiväksi Ilomant­siin tutus­tu­maan matkai­lu­yri­tyk­siin. Retken tavoit­teena oli kohtaut­taa alan yrityksiä ja opiske­li­joita sekä tehdä Ilomant­sin alueen yrityksiä ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia tutuiksi opiske­li­joille ja opoille. Ensim­mäi­senä suunnat­tiin aivan Suomen ja Venäjän rajalle Möhköön. Kävi ilmi, että opiske­li­joista vain muutama oli aiemmin…

 • Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut etsii merkonomia/tradenomia harjoit­te­luun

  Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut on vuonna 2005 perus­tettu tilitoi­misto. Yrityksen henki­lös­töön kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää ja palve­lui­himme kuuluvat palkan­las­kenta, kirjan­pito, tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set. Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat palkan­las­ken­nan, lasku­tuk­sen ja kirjan­pi­don monipuo­li­set tehtävät. Palkan­las­ken­nan tehtäviin kuuluvat mm. kuukausi­palk­ko­jen ja tunti­palk­ko­jen laskenta, eri TES:ien tulkinta ja rekisteri-ilmoi­tuk­set. Kirjan­pi­don tehtäviin lukeu­tu­vat mm. tietojen tallennus,…

 • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

  Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…

 • Tarjolla monipuo­li­nen oppiso­pi­mus- tai harjoit­te­lu­paikka kehitys­vamma-alan asumi­syk­si­kössä

  Paikka soveltuu lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosio­no­mio­pis­ke­li­jalle tai niille aloille aikoville. Aurin­ko­rinne on Honka­lampi-Säätiön kehitys­vam­mais­ten asumi­syk­sikkö. 30-vuotias Honka­lampi säätiö on tunnettu kehitys­vamma-alan hyvistä ja laaduk­kaista palve­luista ja jatku­vasta toiminnan kehit­tä­mi­sestä, asiakkaan parhaaksi. Me Aurin­ko­rin­teellä teemme Pykälää paremmin. Työmme tavoit­teena on, että asukkaamme saavat elää omannä­köistä arkea omassa kodissaan. Aurin­ko­rin­teen kolme tassu­te­ra­peut­tia Karo, Ilo ja Ilona ovat läsnä…

 • Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

  Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen. Työ vaatii oma-aloit­tei­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä,…

 • Kotimäen Pitotupa etsii ravintola-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Kotimäen Pitotupa on vanhassa Kotimäen kansa­kou­lussa toimiva yhden naisen lounas­ra­vin­tola ja pitopal­ve­lu­yri­tys. Teemme maistuvaa kotiruo­kaa “rakkau­desta ruokaan” ‑periaat­teella. Etsimme harjoit­te­luun ravintola-alan opiske­li­jaa, voit olla esimer­kiksi Riverian kokkio­pis­ke­lija. Työteh­tä­viisi sisältyy kassa­työs­ken­tely, salityös­ken­tely, lounas­ruuan valmistus, siivous ja astia­huolto. Voit osallis­tua myös pitopal­ve­luun mahdol­li­suuk­sien ja haluk­kuu­tesi mukaan, sillä tilai­suu­det sijoit­tu­vat yleensä ilta-aikaan ja viikon­lop­pui­hin.   Tule sellai­sena kuin…

 • Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

  Tervehdys Kumpulan tilalta Kuuksen­vaa­rasta! Maati­lal­lamme on maata reilu 100 ha, teemme kasvin­vil­je­lyä, urakoin­tia trakto­reilla sekä kiinteis­tö­jen pihatöitä. Harjoit­te­li­jan toimen­ku­vaan maati­lalla kuuluvat maata­lous­työt sekä kasvin­vil­je­ly­ti­lan työt trakto­rin­ajosta maanäyt­tei­den kerää­mi­seen. Lisäksi tuottei­den pakkausta, valoku­vausta ym. sekä koneen korjausta. Pätevyyk­siä ei tarvita, maata ei ole ennenkään viljelty korteilla! Osaaminen karttuu kyllä tekemisen myötä, oma-aloit­tei­suus on ykkösasia, toinen on…

 • Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa Elämys­mant­sin tallille

  Elämys­mantsi on Ilomant­sin Tokra­jär­vellä sijait­seva islan­nin­he­vos­talli, joka tarjoaa ratsastus- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Tallia pyörittää yrittä­jä­pa­ris­kunta Meeri ja Ismo Törrönen, ulkopuo­li­sia työnte­ki­jöitä meillä ei ole. Olemme aito, ihmis­lä­hei­nen, matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Tallilla työteh­tä­viisi kuuluvat eläin­ten­hoito, tallin ympäris­tön huolto ja hoito (kiinteis­tön­hoito), laitumien hoito, hevosai­to­jen rakennus ja mahdol­li­sesti ohjel­ma­pal­ve­lui­den suunnit­telu ja…