Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa Elämys­mant­sin tallille

Elämys­mantsi on Ilomant­sin Tokra­jär­vellä sijait­seva islan­nin­he­vos­talli, joka tarjoaa ratsastus- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Tallia pyörittää yrittä­jä­pa­ris­kunta Meeri ja Ismo Törrönen, ulkopuo­li­sia työnte­ki­jöitä meillä ei ole. Olemme aito, ihmis­lä­hei­nen, matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla.

Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Tallilla työteh­tä­viisi kuuluvat eläin­ten­hoito, tallin ympäris­tön huolto ja hoito (kiinteis­tön­hoito), laitumien hoito, hevosai­to­jen rakennus ja mahdol­li­sesti ohjel­ma­pal­ve­lui­den suunnit­telu ja toteutus (joulu­ta­pah­tu­man yms. yleisö­ta­pah­tu­mien markki­nointi, ideointi ja toteut­ta­mi­seen osallis­tu­mi­nen).

Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä ei ole, perus­asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ja kiinnos­tus eläin­ten­hoi­toa­laan riittää. Koneiden ja laittei­den käyttö­taito on aina talli­hom­missa plussaa, mutta näihin pereh­dy­te­tään työn ohessa.

Sopivin harjoit­te­luaika tallilla on keväästä syksyyn, talvi on hiljai­se­loa. Tallimme sijaitsee syrjässä, joten oman auton käyttö­mah­dol­li­suus helpottaa kulke­mista. Halutes­sasi voit yöpyä harjoit­te­lusi aikana myös meillä, majoi­tus­ti­laa löytyy reilusti. Ruuat ja välipalat tarjoamme talon puolesta.

Harjoit­te­li­jan lisäksi kaipaamme metsätalous/metsänhoitosuunnitelmaa. Elämys­mant­silla on metsäalaa yhteensä noin 200 ha useilla eri palstoilla. Suunni­tel­man laati­mi­nen sopisi mainiosti esim. opinnäyte- tai projek­ti­työksi Karelian metsä­ta­lou­den opiske­li­jalle.

Ota yhteyttä: Meeri Törrönen puh. 040 507 6623, [email protected]
Tutustu lisää: www.elamysmantsi.fi